Sagsnummer: 14-70-00688

Dømt får ikke fjernet link til artikler

25-11-2014

Ekstra Bladet skrev i 2001 og 2002 om en mand, der var blevet dømt 1 års ubetinget fængsel for seksuelle overgreb. Klager bad Ekstra Bladet om afindeksere artiklerne. Pressenævnet vil på grund af sagens alvor ikke kritisere, at Ekstra Bladet har afslået anmodningen.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnet bemærker, at nævnet alene tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt [Klager]s anmodning om sletning eller afindeksering af artiklen fra 2001 og 2002 burde være imødekommet af Ekstra Bladet efter punkt B.8 i de vejledende regler for god presseskik. Fristen for at klage over de øvrige forhold vedrørende god presseskik i artiklen fra 2001 og 2002 var fire uger og er derved overskredet.

 

Generelt om punkt B.8
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser offentliggjort i digitale medier ofte vil være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt, jf. punkt B.8.
Af Danske Medier og Dansk Journalistforbunds guide ”Presseetiske regler” fra 2013 fremgår det bl.a., at det ikke er oplagt, at mediet skal følge en dømt persons ønske om at få fjernet artikler om vedkommendes langvarige fængselsstraf for alvorlig kriminalitet.
Herudover fremgår af den nævnte guide, at medier kan afindeksere, dvs. ændre instruksen til søgemaskiner, så søgemaskiner ophører med at henvise til artiklen, anonymisere, dvs. ændre i artikelteksten så eksempelvis et personnavn anonymiseres, eller helt afpublicere en artikel, dvs. fjerne artiklen fra hjemmesiden.

 

Den konkrete sag
Pressenævnet bemærker indledningsvis, at nævnet efter offentliggørelsen af artiklerne i 2001 og 2002 ikke tog stilling til, om offentliggørelsen var i strid med god presseskik. Nævnet bemærker videre, at det ikke bestrides af [Klager], at artiklerne gengav et korrekt referat fra straffedommene.
På baggrund af parternes synspunkter og oplysninger lægger Pressenævnet herefter til grund, at [Klager] i sommeren 2001 blev idømt en betinget frihedsstraf på 10 måneders fængsel for overgreb mod fire mænd. Der er alene angivet alder på to af mændene (henholdsvis 18 og 19 år). Overgrebene fandt sted i forbindelse med [Klager]s hverv som læge.
Straffen blev gjort betinget på vilkår af, at [Klager] deltog i et behandlingsforløb på seks måneder. I forbindelse med behandlingsforløbet forgreb han sig på ny på en 24-årig mand. Han blev herefter idømt en fællesstraf på ubetinget fængsel i 12 måneder, der omfattede den tidligere betingede straf samt det nye forhold. I august 2002 blev [Klager] prøveløsladt. [Klager] har efter det oplyste ikke siden haft kontakt til politi eller retssystemet, ligesom [Klager] efter det oplyste ikke siden 2001 har praktiseret som læge.
Omtalen vedrører en straffesag, hvor [Klager] efter offentliggørelsen af artiklerne er idømt 12 måneders ubetinget fængsel for flere alvorligere seksuelle overgreb mod unge mænd. Uanset at der er gået mange år siden endelig dom i sagen, finder nævnet på baggrund af sagens karakter og alvor ikke, at det kan anses for en overtrædelse af god presseskik at afvise anmodningen om at slette eller afindeksere artiklerne. Da Pressenævnet heller ikke finder, at andre tilstrækkeligt tungtvejende grunde taler for, at Ekstra Bladet burde have imødekommet anmodningen, udtaler nævnet ikke kritik. Det kan ikke føre til et andet resultat, at risikoen for genkendelse er væsentligt forøget, fordi [Klager]s efternavn er et sjældent efternavn, og at en slægtsforskningsforening for nylig har etableret links til hans familie.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 14-70-00688.

 

Del på sociale medier ved at klikke her: