Sagsnummer: 12-70-00351

DR får kritik for kun at rette fejl på hjemmesiden og ikke i udsendelsen.

20-12-2012

Klager – en person – klagede over udsendelsen ”21 Søndag” på DR1.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

 

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for den, som eventuelt kan være krænket, jf. punkt A.1 og A.3.
Ifølge DRs oplysninger har en revisor gennemgået økonomien i to af de 18 andelsboligforeningerne på DRs liste. De to andelsboligforeningers, A/B Dommervængets og A/B Birkegade/Egegades, økonomi kunne ikke betegnes som foreninger, der ”i dag er nødlidende”.
Sådan som sagen foreligger oplyst af parterne, kan nævnet ikke vurdere, hvorvidt spørgsmålet om de øvrige 16 andelsboligforeningers økonomi kunne betegnes som ”nødlidende”. Det bemærkes dog, at der ifølge DRs oplysninger blev afholdt tvangsauktion over A/B Kærskifte og A/B Morsøvej i henholdsvis august og september 2012 (forud for indslagets offentliggørelse).
Pressenævnet finder det – som erkendt – ikke dokumenteret, at der var 18 ”nødlidende” andelsboligforeninger på tidspunktet for udsendelsens offentliggørelse.
Da antallet af nødlidende foreninger var med til at underbygge DRs kritik af [Klager]s forretningsadfærd i udsendelsen, finder Pressenævnet, at DR burde have kontrolleret oplysningen yderligere inden offentliggørelsen. Da dette ikke skete, udtaler nævnet kritik af DR. Denne oplysning fremstod tillige uimodsagt i udsendelsen. Det forhold, at Andelsbasen.dk havde vurderet foreningernes økonomi som ”nødlidende” på længere sigt, kan ikke føre til et andet resultat, da der i udsendelsen omtales foreningernes økonomi ”i dag”.
DR berigtigede efterfølgende oplysningen behørigt på dr.dk, men undlod at gøre opmærksom på rettelsen over for seerne af DR1, hvilket burde være sket.

 

I forhold til udsendelsen den 2. oktober 2012 lægger Pressenævnet til grund, at [Klager] ikke ønskede at lade sig interviewe under sædvanlige forudsætninger, hvorfor nævnet ikke finder tilstrækkeligt grundlag for at kritisere formuleringen ”Heller ikke [Klager] vil lade sig interviewe i dag”. Nævnet bemærker, at det af udsendelsen fremgår, at klager finder politianmeldelsen grundløs.

 

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af DR1 at offentliggøre følgende:

 

”Studieværten oplæser følgende: Pressenævnet kritiserer DR for, at en fejl i 21Søndag blot er blevet rettet på DRs hjemmeside og ikke over for seerne.
Det drejer sig om et indslag søndag den 30. september. Titlen på indslaget lød: ”Boligkollaps: Boligråd koster dyrt”.
Her blev det sagt, at advokat [Klager] stod bag 18 nødlidende andelsboligforeninger. Efterfølgende slettede DR listen over de 18 nødlidende andelsforeninger på DRs hjemmeside. I stedet offentliggjorde man en artikel med overskriften ”Rettelse: Andelsforeninger var ikke nødlidende”.
Men Pressenævnet finder det ikke godt nok, at fejl bragt i en udsendelse kun bliver rettet på hjemmesiden. Derfor har Pressenævnet pålagt DR også at fortælle seerne, at listen med de 18 nødlidende andelsboligforeninger ikke var korrekt.
Hele kendelsen fra nævnet kan læses på nævnets hjemmeside, som har denne adresse [Her indsættes et skilt med følgende adresse: www.pressenaevnet.dk]: www.pressenaevnet.dk” 
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 12-70-00351.

Del på sociale medier ved at klikke her: