Sagsnummer: 12-70-00320

Ekstra Bladet får delvis kritik for underrubrikker.

20-12-2012

Klagerne – to personer – klagede over artiklerne ”Nigeriapræst vil kuppe sig TV-stationer” og ”Fire afrikanere leder fem TV-stationer” på ekstrabladet.dk.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

 

Artiklen ”Nigeria-præst vil kuppe sig til TV-stationer”
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for den, som eventuelt kan være krænket. Der bør udvises kritik over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt, jf. punkt A.1, A.2 og A.3.
Sådan som sagen foreligger oplyst, finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at Ekstra Bladet har undladt at udvise den fornødne kildekritik over for [Person 1] og [Person 2]. Det fremgår af artiklen, at de er tidligere, ekskluderede bestyrelsesmedlemmer.
Det forhold, at [Klager 2] muligvis ikke forlod bestyrelsen, er i sammenhængen ikke af en sådan karakter, at nævnet finder grundlag for at kritisere Ekstra Bladet.

 

Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at overskriften og mellemrubrikker i form og indhold skal have dækning i den pågældende artikel, jf. punkt. A.6.
Pressenævnet finder, at overskriften ”Nigeria-præst vil kuppe sig til TV-stationer”, der er offentliggjort uden kilde, kan give indtryk af, at der er tale om en faktisk oplysning. Det fremgår dog tilstrækkelig tydeligt af artiklen og billedteksten, at overskriften er udtryk for [Person 1]s og [Person 2]s vurdering. Nævnet udtaler derfor ikke kritik af formuleringen.
Nævnet finder imidlertid, at formuleringen i underrubrikken ”overføre offentlige midler til Jesus Centre for All Nations” går ud over, hvad der er dækning for i artiklen. Af artiklen fremgår det, at ekstrabladet gerne ville have spurgt [Klager 1], om de offentlige midler var overført. Nævnet udtaler kritik af underrubrikkens formulering, da [Klager 1] alene har bedt Danske Bank hindre, at de ekskluderede medlemmer, [Person 1] og [Person 2], får adgang til bankkontiene.
Da ekstrabladet.dk den 19. september 2012 behørigt berigtigede forholdet ved at indsætte klagers genmæletekst og bringe genmælet i den løbende nyhedsstrøm på hjemmesiden, finder nævnet ikke grundlag for at pålægge offentliggørelse efter medieansvarslovens § 49. Det forhold, at Ekstra Bladet har foretaget ændringer i teksten, kan ikke føre til et andet resultat, da de i sammenhængen er uden betydning.

Artiklen ”Fire afrikanere leder fem TV-stationer”
 

Pressenævnet finder, at den oprindelige underrubrik ”Afrikanernes juridiske hjælper, advokatfuldmægtig [Klager 1] mener, at hans klienter opfylder kravet om en bred kontakt til fem lokalområder” fremstår som om [Klager 1] skulle have påstået, at [Klager 2]s brede kontakt til lokalsamfundet er begrundet i bopælen eller sprogkundskaber.
Den berigtigede underrubrik ”[…] [Klager 1] siger at hans klienter mener […]” giver indtryk af, at det blandt andet er [Klager 2]s holdning. Det understøttes af [Klager 1]s citerede udtalelse til Ekstra Bladet. Under hensyn til, at forholdet er en forudsætning for tilskuddet, og at [Klager 1] som repræsentant for [Klager 2] har udtalt sig, finder nævnet heller ikke grundlag for at kritisere den reviderede formulering.

 

Pressenævnet finder – ud over ovennævnte kritiserede forhold – ikke i øvrigt grundlag for at kritisere Ekstra Bladet.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 12-70-00320.

 

Del på sociale medier ved at klikke her: