Sagsnummer: 13-70-00509

Ekstra Bladet får kritik for at kalde andelshaver for stråmand uden at give andelshaveren ret til at komme til orde

02-12-2013

Ekstra Bladet omtaler i artiklen ”Sejr over andelsbanditter” og flere andre en person som stråmand for sælgeren af en ejendom, men uden at spørge personen selv. Derfor får Ekstra Bladet kritik af Pressenævnet. Samtidigt får klageren ret til at få bragt sin version i Ekstra Bladet.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

 

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at spørgsmålet om, hvorvidt Ekstra Bladet ved brug af billedet af klager har krænket eventuelle ophavsrettigheder, henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence.

 

God presseskik
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare. Det skal gøres klart, hvad der er faktiske oplysninger, og hvad der er kommentarer, jf. punkterne A.1, A.3 og A.5.

 

Pressenævnet finder, at beskyldningen om, at [Klager] har været stråmand for [Person E] kan være skadelig, krænkende eller virke agtelsesforringende for klager, og oplysningen har derfor skullet efterprøves i særlig grad, først og frem-mest ved forelæggelse for [Klager].
Nævnet finder ikke på det foreliggende grundlag at kunne lægge til grund, at Ekstra Bladet har søgt at forelægge sagens oplysninger for klager.
Pressenævnet udtaler derfor kritik af Ekstra Bladet.

 

I artiklerne fremkom udsagnene ”andelsbanditter” og ”lyssky forretninger”. Det er nævnets opfattelse, at udsagnene klart fremstår som Ekstra Bladets vurderinger på baggrund af de foreliggende oplysninger.
Pressenævnet udtaler derfor ikke kritik.

 

Uanset, at artiklerne ikke handler om bodybuilding, finder Pressenævnet ikke anledning til at udtale kritik af Ekstra Bladets omtale af klager som bodybuilder. Nævnet lægger herved vægt på, at der i dele af pressen er tradition for, at omtalte personer betegnes med udtryk eller øgenavne af en vis satirisk karakter.
Pressenævnet udtaler derfor ikke kritik.

 

Genmæle
Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle i mas-semedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

 

Pressenævnet finder, at oplysningen om, at [Klager] har været stråmand for [Person E] i forbindelse med etableringen af andelsboligforeningen Øster Søgade 36/Sølvgade 105 ikke er dokumenteret som utvivlsomt rigtig. Da oplysningen er egnet til at påføre klager skade af betydning, er [Klager] berettiget til at få bragt et genmæle heroverfor.
Nævnet finder som ovenfor anført, at udsagnene ”andelsbanditter” og ”lyssky forretninger” klart fremstår som vurderinger, og [Klager] er ikke berettiget til at få bragt et genmæle heroverfor.

 

I medfør af medieansvarslovens § 49, jf. lovens § 39, pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Ekstra Bladet og ekstrabladet.dk til at offentliggøre følgende:

 

”[Rubrik]
Pressenævnet kritiserer Ekstra Bladet for at omtale en mand som ”stråmand”

 

[Underrubrik]
Ekstra Bladet skrev i juli 2013 artiklen Sejr over andelsbanditter. Den blev senere fulgt op af andre artikler, og i flere af dem bliver [Klager] kaldt for stråmand.

 

[Brødtekst]
Artiklerne omhandlede et selskab, der købte udlejningsejendommen Øster Søgade 36/Sølvgade 105 med ti tomme lejligheder på tvangsauktion. Senere blev der stiftet en andelsboligforening i ejendommen, og andelskronen blev efter etableringen hævet.
[Klager] bliver flere gange omtalt som stråmand for køberen af udlejningsejendommen i forbindelse med den efterfølgende etablering af andelsboligforeningen. Oplysningen kan virke krænkende på [Klager] og skade ham, og derfor burde Ekstra Bladet have givet [Klager] mulighed for at svare på påstanden. Det har avisen ikke gjort, og derfor får Ekstra Bladet kritik af Pressenævnet.

Da oplysningen kan medføre skade af betydning for [Klager], og da Ekstra Bladet ikke har dokumenteret oplysningens rigtighed, er han berettiget til at få bragt et genmæle:

 

Jeg er af Ekstra Bladet i juli måned flere gange blevet omtalt som stråmand for sælgeren af den ejendom, som blev erhvervet ved etableringen af andelsboligforeningen Øster Søgade 36/Sølvgade 105.
Dette er ikke korrekt.

 

[Klager]

Hele kendelsen kan læses på www.pressenaevnet.dk”

 

* * *
 

Pressenævnet bemærker, at nævnet i sin årsberetning for 2005 præciserede praksis vedrørende offentliggørelse på internettet. En kendelse bør bringes i mediet i en periode, der svarer til den tid, i hvilken den påklagede artikel har været bragt, og der bør oprettes et link til kendelsen fra artiklen, hvis denne fortsat bringes på hjemmesiden.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 13-70-00509.

 

Del på sociale medier ved at klikke her: