Sagsnummer: 13-70-00511

Ekstra Bladet får kritik for overskrift

02-12-2013

Ekstra Bladets overskrift ”Advokat sovset ind i lyssky forretninger” har ikke dækning i artiklen. Derfor får Ekstra Bladet kritik.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

 

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at det ligger uden for nævnets kompetence at pålægge et medie at slette billeder og artikler.

 

God presseskik
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare. Overskrifter og mellemrubrikker i form og indhold skal have dækning i den pågældende artikel eller udsendelse, jf. punkterne A.1, A.3 og A.6.

 

Ekstra Bladet har i artiklen ”Advokat sovset ind i (andelsbanditters) lyssky forretninger” kritisk beskrevet [Klager]s køb af en lejlighed i en andelsboligforening på Amager, og mediet har i den tilhørende artikel ”MILLIONFORRETNING En fed fidus”/faktaboks ”Andelsbanditternes fede fidus” kritisk beskrevet, hvordan Kenneth Reece og hans samarbejdspartnere omdanner udlejningsejendomme til andelsboligforeninger med henblik på videresalg af andelene, og hvordan [Klager] i forbindelse med stiftelsen af en af disse andelsboligforeninger købte den omtalte lejlighed.
Pressenævnet finder ikke, at der er dækning for rubrikken ”Advokat sovset ind i (andelsbanditters) lyssky forretninger” i den påklagede artikel.
Pressenævnet udtaler derfor kritik af Ekstra Bladet.
Det forhold, at Ekstra Bladet i en tilhørende artikel/faktaboks beskriver, hvordan klagers klient og dennes samarbejdspartnere etablere andelsboligforeninger, kan ikke føre til andet resultat.

 

Nævnet lægger på det foreliggende grundlag til grund, at [Klager] købte sin andelslejlighed i A/B Ny Ungarnsgade på stiftelsesvilkår, hvorved andelshaverne betalte 700 kroner i indskud pr. kvadratmeter. Ved andelsboligforeningens ekstraordinære generalforsamling den 26. marts 2010 blev det besluttet at benytte den offentlige ejendomsværdi til at beregne andelsværdien, hvorefter kvadratmeterprisen blev fastsat til 6.662,29 kroner.
Pressenævnet finder herefter ikke grundlag for at udtale kritik af Ekstra Bladet for i artiklen at oplyse, at andelskronen blev skrevet op efter, at [Klager] havde købt sin lejlighed.
Pressenævnet udtaler derfor ikke kritik.

 

Pressenævnet finder, at udtrykkene ”BOLIG-KUP” og ”spotpris” fremstår som Ekstra Bladets vurdering af den pris, som [Klager] har betalt for sin andelslejlighed i sammenligning med lejlighedens udbudte salgspris det følgende år.
Pressenævnet udtaler derfor ikke kritik.

 

Genmæle
Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

 

Pressenævnet finder, at ”Advokat sovset ind i (andelsbanditters) lyssky forretninger” fremstår som Ekstra Bladets vurdering på baggrund af de i artiklen offentliggjorte oplysninger om [Klager]s køb af en andelslejlighed.
Nævnet finder som ovenfor anført, at ”BOLIG-KUP” og ”spotpris” fremstår som Ekstra Bladets vurdering.
Klager er herefter ikke berettiget til at få bragt et genmæle.

 

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Ekstra Bladet og ekstrabladet.dk offentliggøre følgende:

 

”[Rubrik]
Pressenævnet kritiserer Ekstra Bladet for overskrift uden dækning i artiklen

 

[Brødtekst]
Ekstra Bladet skrev i juli 2013 artiklen Advokat sovset ind i lyssky forretninger.
Artiklen beskrev advokat [Klager]s køb af en lejlighed i en andelsboligforening på Amager i forbindelse med stiftelsen af andelsboligforeningen og forud for opskrivning af foreningens andelskrone.
Pressenævnet finder ikke, at der er dækning for overskriften i artiklen. Derfor får Ekstra Bladet kritik.
Hele kendelsen kan læses på www.pressenaevnet.dk”

 

* * *
 

Pressenævnet bemærker, at nævnet i sin årsberetning for 2005 præciserede praksis vedrørende offentliggørelse på internettet. En kendelse bør bringes i mediet i en periode, der svarer til den tid, i hvilken den påklagede artikel har været bragt, og der bør oprettes et link til kendelsen fra artiklen, hvis denne fortsat bringes på hjemmesiden.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 13-70-00511.

 

Del på sociale medier ved at klikke her: