Sagsnummer: 13-70-00512

Ekstra Bladet får kritik for urigtige påstande i artikel om andelsboligforening

02-12-2013

Ekstra Bladet skriver i artiklen ”Sejr over andelsbanditter” og flere andre om en andelsboligforening, som køber havde købt på tvangsauktion med ti tomme lejligheder. I artiklen ”Sådan gør andelsbanditter” står, at køberen og hans kone har brugt kritisable metoder. Desuden bliver købers kone og parrets tidligere logerende betegnet som stråmænd for køber uden at spørge dem selv. Da Ekstra Bladet ikke kan dokumentere påstandenes rigtighed får de pågældende ret til at få bragt deres version i Ekstra Bladet.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnet bemærker indledningsvist, at spørgsmålet om, hvorvidt forhold er injurierende, henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence. Dette forhold behandles derfor ikke.

 

God presseskik
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare. Det skal gøres klart, hvad der er faktiske oplysninger, og hvad der er kommentarer. Overskrifter og mellemrubrikker skal i form og indhold have dækning i den pågældende artikel, jf. punkterne A.1, A.3, A.5 og A.6.
Det følger endvidere af de vejledende regler for god presseskik, at retsreportagen bør være objektiv. På ethvert stadium af sagernes forberedelse og ved behandlingen i retten bør journalisten tilstræbe en kvalitativ ligelig gengivelse af parternes synspunkter jf. punkt C.3.
I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er redaktøren som udgangspunkt berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i mediet.

 

Pressenævnet lægger på det foreliggende grundlag til grund, at Københavns Byret den 12. juli 2013 afsagde dom i sagen mellem sagsøgerne [Klager 2] og [Klager 3] og selskaberne Inwestor ApS og Filosos A/S og de sagsøgte, der var medlemmer og suppleanter i bestyrelsen i andelsboligforeningen A/B Øster Søgade 36/Sølvgade 105.
Sagen handlede bl.a. om, hvorvidt eksklusioner af sagsøgerne var gyldige, og om sagsøgerne gyldigt kunne indtræde som medlemmer i andelsboligforeningen.
Af byrettens begrundelse fremgår det, at retten lagde til grund, at ejendommen Øster Søgade 36/Sølvgade 105 blev købt, og andelsboligforeningen blev stiftet for at muliggøre, at Inwestor ApS og selskabets reelle ejere, [Klager 2] og [Klager 3], under omgåelse af reglerne i andelsboligforeningslovens § 2, stk. 5, kunne opnå fortjeneste dels ved salget af ejendommen, dels ved salget af de 8-10 lejligheder, som selskabet fortsatte med at disponere over, efter at andelsboligforeningen var stiftet. Retten lagde endvidere til grund, at [Klager 3] og [Klager 2] herudover sikrede sig bestemmende indflydelse i foreningen ved at indsætte sig selv, bekendte og forretningspartnere i foreningens bestyrelse.
Retten fandt endvidere, at der skulle ske identifikation mellem sagsøgerne i relation til andelsboligforeningslovens § 2, stk. 5.
Retten fandt videre, at det på det foreliggende grundlag var usikkert, om selskaber kunne erhverve andele i andelsboligforeningen.
De sagsøgte blev af Københavns Byret tilpligtet at anerkende, at deres eksklusi-onsskrivelser var ugyldige, og sagsøgerne blev tilpligtet at anerkende, at de ikke gyldigt kunne indtræde som medlemmer af andelsboligforeningen og ikke kunne betinge sig nogen indflydelse på ejendommens eller andelsboligforeningens drift. Sagsøgerne blev frifundet for påstanden om, at de skulle anerkende, at det er i strid med andelsboligforeningens vedtægt for selskaber at erhverve andele i foreningen, hvortil der er knyttet brugsret til en bolig.
Dommen er efter det oplyste anket.

 

Pressenævnet finder, at Ekstra Bladets omtale af retssagen ikke overskrider rammerne for redaktørens redigeringsret. Det fremgår endvidere af sagen, at Ekstra Bladet havde forsøgt at indhente kommentarer fra såvel [Klager 3] som sagsøgernes advokat. Nævnet finder derfor ikke grundlag for at udtale kritik af Ekstra Bladet for ikke at omtale, at eksklusionen af sagsøgerne ifølge Københavns Byrets dom af 12. juli 2013 var ugyldig.

 

Ekstra Bladet har i artiklen ”SEJR OVER ANDELSBANDITTER” kritisk beskrevet forløbet før, under og efter etableringen af A/B Øster Søgade 36/Sølvgade 105 samt Københavns Byrets dom af 12. juli 2013 for så vidt angår spørgsmålet, hvorvidt sagsøgerne gyldigt kunne indtræde som medlemmer af andelsboligforeningen. Det fremgår af artiklen, at der er tale om en byretsdom, og der er ikke i klagesagen fremlagt oplysninger om, at dommen straks blev anket. Nævnet finder derfor, at der er dækning for artiklens underrubrik ”Professionelle investorer har intet at gøre i andelsforeninger. Det slår en byretsdom fra i går fast”, og udtaler ikke kritik af Ekstra Bladet.

 

Nævnet lægger efter de foreliggende oplysninger til grund, at Inwestor ApS forud for salget af ejendommen Øster Søgade 36/Sølvgade 105 til andelsboligforeningen udlejede eventuelle tomme lejligheder, og at ejendommen var fuldt udlejet, da andelsboligforeningen overtog den.
Pressenævnet finder det på den baggrund beklageligt, at det for læseren i den bragte sammenhæng i artiklen ”BANDITTERNES PLAN Ville lade forening gå konkurs” fremstår, som om [Klager 3] tildelte sig selv ti lejligheder efter andelsboligforeningens stiftelse. Nævnet finder dog ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af Ekstra Bladet i denne forbindelse.

Pressenævnet lægger efter de foreliggende oplysninger til grund, at advokat [Person C] repræsenterede sagsøgerne i den af Ekstra Bladet omtalte retssag. Advokat [Person C] har efter det oplyste begæret A/B Øster Søgade 36/Sølvgade 105 på tvangsauktion på vegne af Tømrer- og Snedkerfirmaet Tetschner og Kjær A/S.
Nævnet finder derfor, at der er tale om ukorrekte oplysninger, når Ekstra Bladet skrev, at ”Banditternes advokat [Person C] allerede har begæret tvangsauktion over ejendommen”, idet det for læseren i den bragte sammenhæng fremstår, som om [Klager 2] og [Klager 3] har begæret ejendommen på tvangsauktion. Pressenævnet udtaler derfor kritik af Ekstra Bladet. Da Ekstra Bladet den 28. august 2013 bragte en præcisering af dette forhold, finder nævnet ikke grund-lag for at pålægge mediet at offentliggøre nævnets kendelse på dette punkt.

Nævnet lægger efter de foreliggende oplysninger til grund, at Inwestor ApS købte ejendommen Øster Søgade 36/Sølvgade 105 på tvangsauktion og efterfølgende solgte ejendommen til den nystiftede andelsboligforening. [Klager 3]s konsulentvirksomhed blev af A/B Ny Ungarnsgade og A/B Birkegade ansat til at bistå med købet af andelsboligforeningernes respektive ejendomme. En del af konsulenthonoraret vedrørende A/B Ny Ungarnsgade blev betalt med lejligheder afregnet til den maksimale andelsværdi, da andelsboligforeningen ikke kunne skaffe finansiering til at betale kontant. Vedrørende A/B Vigerslev købte Inwestor ApS efter aftale med lejerne den ejendom, som andelsboligforeningen lå i, af en panthaver og solgte herefter ejendommen videre til andelsboligforeningen.
Pressenævnet finder herefter ikke, at det er korrekt, når det af faktaboksen ”Sådan gør andelsbanditterne” fremgår, at [Klager 2] og [Klager 3] har benyttet sig af de i faktaboksen kritisk beskrevne metoder i forbindelse med etableringen af andelsboligforeninger i ejendomme på Ungarnsgade, Birkegade og Vigerslevvej.
Nævnet udtaler derfor kritik af Ekstra Bladet.

 

Nævnet lægger efter de foreliggende oplysninger til grund, at [Klager 1] har boet hos [Klager 2] og [Klager 3]. Parterne har over for Pressenævnet afgivet modstridende oplysninger om, hvorvidt [Klager 1] har været ansat i huset hos [Klager 2] og [Klager 3]. På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for nævnet, kan nævnet ikke tage stilling til, hvilken forklaring der er den rigtige. Nævnet udtaler derfor ikke kritik af Ekstra Bladet.

 

Pressenævnet finder, at, at beskyldningerne om, at [Klager 3] har benyttet sig af ”stråmænd”, at indflytningen i ejendommen Øster Søgade 36/Sølvgade 105 forud for andelsboligforeningens overtagelse skete ”proforma”, og at [Klager 2] og [Klager 1] har været ”stråmænd” for [Klager 3] kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [Klager 2] og [Klager 3] og [Klager 1], og oplysningerne har derfor skullet efterprøves i særlig grad, først og fremmest ved forelæggelse for [Klager 2] og [Klager 3] og [Klager 1].
Da Pressenævnet på det foreliggende grundlag må lægge til grund, at Ekstra Bladet har forsøgt at indhente [Klager 3]s kommentarer, men ikke har forsøgt at forelægge sagen for [Klager 2] og [Klager 1], udtaler nævnet derfor kritik af Ekstra Bladet.

 

I artiklerne fremkom udsagnene ”andelsbanditter” og ”lyssky forretninger”, ”Andelsbanditterne med ejendomsinvestoren [Klager 3] i spidsen troede, at de havde fundet en fantastisk pengemaskine, som gik ud på at tømme andelsboligforeninger for penge og stryge af sted med gevinsten”, ”andelsforeningen var et potentielt fallitbo”, ”foreningen reelt er et fallitbo” og ”andelsbanditterne […] de har småpenge i klemme”. Det er nævnets opfattelse, at udsagnene klart fremstår som Ekstra Bladets vurderinger på baggrund af de foreliggende oplysninger.
Pressenævnet udtaler derfor ikke kritik.

 

Pressenævnet finder ikke i øvrigt anledning til at udtale kritik af Ekstra Bladet.

 

Genmæle
Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle i mas-semedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

 

Pressenævnet finder på det foreliggende grundlag, at oplysningerne om, at [Klager 3] tildelte sig selv ti lejligheder efter andelsboligforeningens stiftelse, at oplysningen om, at [Klager 2] og [Klager 3] har benyttet sig af de i faktaboksen ”Sådan gør andelsbanditterne” kritisk beskrevne metoder i forbindelse med etableringen af andelsboligforeninger i ejendomme på Ungarnsgade, Birkegade og Vigerslevvej, at [Klager 3] har benyttet sig af ”stråmænd”, at indflytningen i ejendommen Øster Søgade 36/Sølvgade 105 forud for andelsboligforeningens overtagelse skete ”proforma” og at [Klager 2] og [Klager 1] har været ”stråmænd” for [Klager 3], ikke er dokumenteret som utvivlsomt rigtige.
Nævnet finder, at oplysningen om [Klager 3]s tildeling af ti lejligheder ikke er egnet til at påføre ham skade af betydning, idet det af sammenhængen fremgår, at [Klager 3] via et selskab købte ejendommen Øster Søgade 36/Sølvgade 105, og at ejendommen var fuldt udlejet, da den blev solgt til andelsboligforeningen. Pressenævnet finder imidlertid, at de øvrige oplysninger er egnet til at påføre klagerne skade af betydning, hvorfor [Klager 2] og [Klager 3] og [Klager 1] er berettigede til at få bragt et genmæle heroverfor.

 

Nævnet finder videre, at udsagnet ”Banditternes advokat [Person C] allerede har begæret tvangsauktion over ejendommen” i den bragte sammenhæng fremstår, som om bl.a. [Klager 2] og [Klager 3] har begæret ejendommen Øster Søgade 36/Sølvgade 105 på tvangsauktion, hvilket ikke er dokumentet som utvivlsomt rigtigt. Da Ekstra Bladet den 28. august 2013 bragte en præcisering, finder Pressenævnet ikke, der er grundlag for at få bragt et genmæle heroverfor.

 

Nævnet finder som ovenfor anført, at udsagnene ”andelsbanditter” og ”lyssky forretninger”, ”Andelsbanditterne med ejendomsinvestoren [Klager 3] i spidsen troede, at de havde fundet en fundet en fantastisk pengemaskine, som gik ud på at tømme andelsboligforeninger for penge og stryge af sted med gevinsten”, ”andelsforeningen var et potentielt fallitbo”, ”foreningen reelt er et fallitbo” og ”andelsbanditterne […]de har småpenge i klemme” klart fremstår som vurderinger, og [Klager 2] og [Klager 3] og [Klager 1] er ikke berettigede til at få bragt et genmæle heroverfor.

 

I medfør af medieansvarslovens § 49, jf. lovens § 39, pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Ekstra Bladet og ekstrabladet.dk at offentliggøre følgende:

”[Rubrik]
Pressenævnet kritiserer Ekstra Bladet for udokumenterede oplysninger i artikler om etablering af andelsboligforeninger

 

[Underrubrik]
Ekstra Bladet skrev i juli 2013 artiklen Sejr over andelsbanditter. I den og senere i flere andre artikler kom Ekstra Bladet med urigtige oplysninger om [Klager 2] og [Klager 3], ligesom Ekstra Bladet undlod at give [Klager 2] og [Klager 1] mulighed for at svare på beskyldninger om, at de skulle have været stråmænd for [Klager 3].

 

[Brødtekst]
Sagen begyndte, da [Klager 3] via et selskab købte en udlejningsejendom med ti tomme lejligheder på tvangsauktion. Ekstra Bladet beskrev i artiklerne, hvordan Københavns Byret havde fundet, at nogle investorer ikke kunne være medlemmer af den andelsboligforening, som blev stiftet efter tvangsauktion.
I faktaboksen Sådan gør andelsbanditterne nævnte Ekstra Bladet en række kritisable metoder og skrev, at dem havde [Klager 2] og [Klager 3] også benyttet sig af, da de etablerede andelsboligforeninger i ejendomme på Ungarnsgade, Birkegade og Vigerslevvej. Da etableringen af disse andelsforeninger ikke foregik på den måde, Ekstra Bladet beskrev, får Ekstra Bladet kritik af Pressenævnet.
I artiklerne skrev Ekstra Bladet også, at [Klager 2] og [Klager 1] havde været ”stråmænd” for [Klager 3]. I den forbindelse har Ekstra Bladet forsøgt at få en kommentar fra [Klager 3], men ikke fra [Klager 2] og [Klager 1]. Da oplysningen kunne virke krænkende, burde Ekstra Bladet have spurgt dem selv. Det har Ekstra Bladet ikke gjort, og derfor får Ekstra Bladet kritik af Pressenævnet.

 

Derudover kan følgende oplysninger i artiklerne medføre skade for de omtalte personer:
– at [Klager 2] og [Klager 3] skulle have benyttet sig af de kritisable metoder, som avisen opridser i faktaboksen ”Sådan gør andelsbanditterne”, da andelsboligforeninger på Ungarnsgade, Birkegade og Vigerslevvej blev etableret,
– at [Klager 3] har benyttet sig af ”stråmænd”,
– at der var tale om en proforma indflytning i ejendommen Øster Søgade 36/Sølvgade 105, inden andelsboligforeningen overtog ejendommen og
– at [Klager 2] og [Klager 1] har været ”stråmænd” for [Klager 3].

 

Da Ekstra Bladet samtidig ikke har dokumenteret oplysningernes rigtighed, er de omtalte personer berettiget til at få bragt et genmæle:

 

Ekstra Bladet har i juli 2013 beskrevet, at [Klager 2] og [Klager 3] skulle have benyttet sig af kritisable metoder i forbindelse med etableringen af tre andelsforeninger, at [Klager 3] skulle have benyttet sig af stråmænd, og at indflytningen i Søgade 36/Sølvgade 105 forud for andelsboligforeningens overtagelse skete proforma samt at [Klager 2] og [Klager 1] skulle have været stråmænd for [Klager 3].
Dette er ikke korrekt.

 

[Klager 2] og [Klager 3] og [Klager 1]

Hele kendelsen kan læses på www.pressenaevnet.dk”

 

* * *

Pressenævnet bemærker, at nævnet i sin årsberetning for 2005 præciserede praksis vedrørende offentliggørelse på internettet. En kendelse bør bringes i mediet i en periode, der svarer til den tid, i hvilken den påklagede artikel har været bragt, og der bør oprettes et link til kendelsen fra artiklen, hvis denne fortsat bringes på hjemmesiden.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 13-70-00512.

 

Del på sociale medier ved at klikke her: