Sagsnummer: 14-70-00689

Fik god mulighed for at svare

26-11-2014

Viborg Stifts Folkeblad skrev ”Ulovligt antibiotika sender 30.000 svin i karantæne”. Udover indholdet i artiklen har klager klaget over, at avisen lagde en upræcis besked på hans telefonsvarer og gav for kort svarfrist. Pressenævnet bemærker, at avisen flere gange forsøgte at få fat på ham og finder ikke, at beskeden var upræcis. Pressenævnet udtaler ikke kritik af avisen.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

 

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare. Det følger af punkterne A.1 og A.3.

 

Fundet af tetracyklin (klagepunkt 1)
Det er ikke bestridt, at veterinærmyndighederne i forbindelse med et kontrolbesøg fandt antibiotikummet tetracyklin i en importeret kinesisk udgave, og at kontrollen blev gennemført på baggrund af fundet af den ulovlige type medicin i to prøver fra slagtesvin. På den baggrund finder Pressenævnet ikke grundlag for at kritisere, at Viborg Stifts Folkeblad ikke forud for offentliggørelsen søgte om aktindsigt hos Fødevarestyrelsen med henblik på ved analyseresultater at kunne dokumentere konkret anvendelse af antibiotikummet i besætningerne. Det fremgår af artiklen, at det veterinære rejsehold havde udtaget prøver af foder og vand fra besætningen, og at resultatet af prøverne ikke forelå endnu.
For så vidt angår oplysningen om, at den implicerede landmand selv har givet tetracyklin til sine dyr uden at involvere en dyrlæge som foreskrevet i reglerne, har Viborg Stifts Folkeblad oplyst, at der hermed menes, at [Klager 1] som direktør og medejer af virksomheden er ansvarlig for, at der angiveligt er anvendt ulovlig tetracyklin, og at der ikke menes, at [Klager 1] personligt har haft den ulovlige medicin i hænderne. Pressenævnet finder, at den pågældende formulering er upræcis, men at ordet ”selv” ikke nødvendigvis må forstås som [Klager 1], men må læses i modsætning til ”dyrlæge”. Hertil kommer, at Viborg Stifts Folkeblad har tilbudt at præcisere, at [Klager 1] næppe selv fysisk har haft berøring med den ulovlige medicin. Pressenævnet finder derfor ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik i den anledning.

 

Forsøg på at indhente kommentarer fra [Klager 1] (klagepunkt 2)
Pressenævnet finder, at oplysningerne i artiklen kan være skadelige for [Klager 1] og [Klager 2] ApS. Det påhvilede derfor Viborg Stifts Folkeblad at efterprøve oplysningerne, herunder ved at indhente [Klager 1]s kommentarer til artiklen. Efter det oplyste forsøgte en journalist ved Viborg Stifts Folkeblad ved flere telefonopkald dagen før offentliggørelsen at komme i kontakt med [Klager 1], hvorefter han indtalte en telefonbesked kl. 14.31. Han ridsede i den forbindelse op, hvad henvendelsen vedrørte, og oplyste om avisens intentioner om at bringe historien. Pressenævnet finder på den baggrund, at Viborg Stifts Folkeblad har udfoldet tilstrækkelige anstrengelser for at gøre [Klager 1] bekendt med, at avisen ville i kontakt med ham samt indhente hans eventuelle kommentarer. Nævnet finder i forlængelse heraf ikke, at den indtalte telefonbesked var for upræcis til at give [Klager 1] mulighed for at identificere, hvad henvendelsen vedrørte.

 

Anmærkninger fra Fødevarestyrelsen (klagepunkt 3)
Efter det oplyste er [Klager 1] direktør i [Klager 2] ApS, som ejer de syv omtalte bedrifter. Han ejer endvidere via et andet selskab majoriteten af ejerandele i [Klager 2] ApS. Viborg Stifts Folkeblad har i artiklen omtalt ”syv svinebesætninger tilhørende [Klager 1]” og at ”[Klager 1] har syv gårde med svinebesætninger”. Det fremgår andet sted i artiklen, at [Klager 1] er ”involveret i en stribe selskaber, der rækker ud over de syv gårde under [Klager 2] ApS”. Henset til, at [Klager 1] er direktør og delvis ejer af [Klager 2] ApS, og at det således andetsteds fremgår, at det formelt set er [Klager 2] ApS, der ejer de omtalte bedrifter, finder Pressenævnet ikke anledning til at udtale kritik af, at bedrifterne er omtalt som tilhørende [Klager 1].

 

Det følger af de vejledende regler om god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.
Ved afvejningen af, om den almene interesse var så væsentlig, at den gjorde det berettiget at nævne [Klager 1] ved navn, har Pressenævnet på den ene side lagt vægt på, at omtalen af brug af ulovligt antibiotikum må anses for skadelig for [Klager 1], og at der ifølge artiklen ikke på tidspunktet for offentliggørelsen var indgivet politianmeldelse fra veterinærmyndighedernes side, da disse ville afvente resultaterne af nogle prøver. Nævnet har på den anden side lagt vægt på, at anvendelsen af antibiotikum i svinebedrifter, herunder de potentielt skadelige effekter heraf for mennesker, har stor offentlig interesse, at omtalen baserer sig på en pressemeddelelse fra Fødevarestyrelsen, og at der er tale om svinebesætninger af betydelig størrelse. Efter en samlet vurdering af disse forhold finder Pressenævnet ikke omtalen uberettiget, og nævnet udtaler derfor ikke kritik af Viborg Stifts Folkeblad for omtalen.

 

Af de anførte grunde finder Pressenævnet heller ikke grundlag for at pålægge Viborg Stifts Folkeblad at bringe et genmæle til artiklen.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 14-70-00689.

Del på sociale medier ved at klikke her: