Sagsnummer: 14-70-00716

Generalisering krænker familie

18-12-2014

Ekstra Bladet skrev ”Storkriminel familie: Det er os der styrer”. I artiklen stod der, at en stor del af de op mod 90 familiemedlemmer var kriminelle, men Ekstra Bladet kunne kun dokumentere, at 6 af dem var kriminelle. Pressenævnet kritiserer Ekstra Bladet for at krænke familien.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
 

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, som der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.
[Klager 6] er en del af [Klager-familien], som i generelle vendinger omtales i artiklen. Pressenævnet finder på den baggrund, at [Klager 6] har tilstrækkelig retlig interesse til, at klagen kan behandles i forhold til ham.

 

De to påklagede udsagn
Det følger af de vejledende regler om god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte jf. pkt. A.1.
Der er særskilt klaget over udsagnene: ”Familien består af op mod 90 personer, og hvor en stor del er kriminelle” og ”[Klager-familien] har et langt kriminelt cv i og omkring Odense.”
Pressenævnet finder, at de to påklagede udsagn fremstår som faktiske oplysninger i artiklen. Der foreligger ikke i Ekstra Bladets artikel dokumentation for, at flere end 6 ud af en familie på op mod 90 personer er kriminelle. Det er derfor Pressenævnets opfattelse, at udsagnene er udtryk for en unødvendig og krænkende generalisering af [Klager-familien]. Nævnet udtaler på den baggrund kritik af Ekstra Bladet.

 

Omtale af [Klager 7] i artiklerne
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse jf. punkt B.1.
[Klager 7] er gift med [Person B], som i offentligheden er kendt som ”[Person B’s kaldenavn]”. Hun nævnes kun i forbindelse med, at det i artiklen anføres, at [Person B] er gift ind i [Klager-familien]. Der er ikke tale om, at Ekstra Bladet bringer krænkende oplysninger om hende. [Klager 7] har på et tidligere tidspunkt selv inviteret Ekstra Bladet indenfor til et interview om hendes ægteskab med [Person B].
På den baggrund finder Pressenævnet ikke grundlag for at udtale kritik af Ekstra Bladet for at have omtalt [Klager 7] i artiklerne.

 

Omtale af en dom, som er anket
Det følger ligeledes af de vejledende regler for god presseskik, at så længe en straffesag ikke er endeligt afgjort eller bortfaldet, må der ikke offentliggøres tilkendegivelser om, at en sigtet eller tiltalt er skyldig. Ved omtale af en straffesag skal det klart fremgå, om sigtede/tiltalte har erklæret sig skyldig eller ikke-skyldig, jf. pkt. C.5.
På baggrund af parternes oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at byretsdommen over blandt andre [Klager 3] er blevet anket til frifindelse. Ekstra Bladet har i artiklen anført, at dommen er anket og skal behandles af landsretten i marts 2014. Pressenævnet finder det uheldigt, at Ekstra Bladet ikke har skrevet, at dommen er anket til frifindelse. Der findes dog ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik i den forbindelse, idet det fremgår af artiklen, at dommen ikke er endelig.

 

Omtale af ældre domme
Det fremgår af pkt. C.8. i de vejledende regler for god presseskik, at en sigtet, tiltalt eller domfældt person bør forskånes for at få fremdraget pågældendes tidligere straffedom, hvis den er uden betydning for de forhold, vedkommende nu er sigtet, tiltalt eller dømt for. I anden sammenhæng bør de mod en person tidligere rejste straffesager som regel ikke omtales.
Når et medie vælger at omtale ældre domme, er det afgørende for Pressenævnets bedømmelse, om den tidligere straffedom har en relevant sammenhæng med det emne eller den sag, som omtalen i mediet primært angår.

 

De af klagerne påklagede domme er mellem 3 og 13 år gamle.
Pressenævnet finder, at dommene som udgangspunkt har begrænset offentlig interesse. Dommene er dog relevante for artikelserien, som beskriver, hvordan en række familiemedlemmer i en lang række tilfælde er blevet idømt længere fængselsstraffe. Pressenævnet finder derfor ikke grundlag for at udtale kritik af Ekstra Bladet.

 

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Ekstra Bladet at offentliggøre følgende:

 

[rubrik]
Pressenævnet kritiserer Ekstra Bladet

 

[underrubrik]
Artiklen ”Storkriminel familie: Det er os der styrer” krænkede en familie fra Odense

 

[tekst]
”Familien består af op mod 90 personer, og hvor en stor del er kriminelle”, stod der i artiklen. Det blev efterfulgt af ”[Klager]-familien har et langt kriminelt cv i og omkring Odense”.
De to udsagn står som fakta, men Ekstra Bladet kan kun dokumentere, at 6 af den op mod 90 personer store familie er kriminelle.
Pressenævnet finder, at påstandene udtrykker en unødvendig og krænkende generalisering af familien. Derfor kritiserer Pressenævnet Ekstra Bladet.
Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk”. 

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 14-70-00716.

Del på sociale medier ved at klikke her: