Sagsnummer: 11-70-00173

Genoptaget sag behandlet. Delvis kritik af Danmarks Radio for i et kritisk indslag om klagers brystkræftscanning ikke at medtage journaloplysning om, at klager foreslog en resektion.

15-12-2011

Klager – en læge – havde klaget over indslaget ”Brystkræft” på DR1 (se sag nr. 11-70-00129). Sagen blev genoptaget (sag nr. 11-70-00163) og er genbehandlet.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Som anført i Pressenævnets kendelse af 1. november 2011 finder nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af udsagnene ”private ultralydsklinikker, der slet ikke følger de mest basale retningslinjer, når de undersøger kvinder for brystkræft” og ”derfor bør man ikke tilbyde kun at lave diagnostisk på basis af ultralyd”.
Pressenævnet finder imidlertid ikke grundlag for at ændre sin vurdering, hvorefter det under hensyn til den meget alvorlige kritik, der i udsendelsen rettes mod [Klager], påhvilede Danmarks Radio en forpligtelse til at udvise særlig omhu i forbindelse med gengivelsen af relevante oplysninger, som mediet er bekendt med. Danmarks Radio var bekendt med [Patient D]s patientjournal for den 10. august 2010, men undlod at oplyse seerne om, at det af journalen fremgik, at [Klager] ved undersøgelsen foreslog [Patient D] at få foretaget en resektion. Danmarks Radios undladelse af at videregive oplysningerne giver et klart misvisende indtryk af [Klager]s dispositioner i forbindelse med undersøgelsen. Det er ved vurderingen af, om der blev givet et korrekt indtryk af [Klager]s faktiske dispositioner, uden betydning, om [Klager] henviste til biopsi eller resektion. Med den bemærkning, at ordet ”biopsi” rettelig skal være ”resektion” fastholder nævnet sin vurdering som anført i kendelsen af 1. november 2011.
I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af DR1 at offentliggøre et kendelsesresumé.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 11-70-00173.

Del på sociale medier ved at klikke her: