Sagsnummer: 2009-6-0855

Grundlag for genmæle over for B.T. vedr. oplysning om, at myndighederne ikke må registrere virksomheder, der beskæftiger sig med prostitution. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen registrerer enkeltmandsvirksomheder. Ikke kritik i relation til presseetik.

25-11-2009

Klager – en organisation – klagede over artiklen ”BLÅSTEMPLEDE SEXSALG” i B.T.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Ved lov nr. 141 af 17. marts 1999 om ændring af straffeloven afkriminaliseredes salg af (egne) ydelser ved prostitution. Pressenævnet lægger efter det oplyste til grund, at indtægterne herfra er skatte- og momspligtige efter lovgivningens almindelige regler, og at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen registrerer enkeltpersoners virksomhed. I henhold til straffeloven er det ikke tilladt at tjene penge på andres salg af ydelser ved prostitution (rufferi) – og denne type virksomhed kan derfor ikke registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Pressenævnet finder herefter, at udsagnet ”Enhver form for prostitution er ulovlig i Danmark. Derfor må myndighederne ikke registrere og servicere virksomheder, der beskæftiger sig med salg af sex” ikke er utvivlsomt rigtigt, idet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen registrerer enkeltmandsvirksomheder.
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, jf. punkt A.1. Pressenævnet er ikke i besiddelse af samtalen mellem B.T.s og Erhvervs- og Selskabsstyrelsens medarbejder, og nævnet kan derfor ikke vide, om medarbejderen udtaler sig om enkeltmandsvirksomheder eller bordelvirksomhed – hvor førstnævnte kan registreres, men sidstnævnte er ulovligt. Nævnet kan på denne baggrund ikke tage stilling til, hvorvidt avisen burde have kontrolleret oplysningerne yderligere. Nævnet udtaler på denne baggrund ikke sin kritik.
Det følger af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
Efter det ovenfor anførte finder Pressenævnet, at det påklagede udsagn ikke er utvivlsomt rigtigt. Da udsagnet er egnet til at påføre prostituerede – hvis interesser klager varetager – økonomisk eller anden skade af betydning, er [K] berettiget til at få bragt et genmæle.
I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af B.T. efter retningslinjerne i lovens § 39 at offentliggøre et genmæle. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2009-6-0855.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: