Sagsnummer: 14-70-00690

I orden at omtale sag om ulovlig medicin

26-11-2014

Ekstra Bladet bragte tre artikler om en svineproducent. Den ene hed ”Vil tørre milliongæld af på skatteyderne”, her stod blandt andet om fundet af 50 kilo ulovlig medicin. Svineproducenten klager over at blive omtalt, over indholdet og over interviewet. Pressenævnet finder ikke anledning til at kritisere Ekstra Bladet

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

 

Pressenævnet bemærker indledningsvist, at der ikke er indgivet selvstændig anmeldelse af internetadressen https://www.facebook.com/ekstrabladet til Pressenævnet efter medieansvarsloven.
Da den internetside, hvorpå indlægget er skrevet, ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarsloven § 8, stk. 1 – og heller ikke kan anses for omfattet af anmeldelsen af ekstrabladet.dk – er der ikke tale om et medie omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 3.
Pressenævnet kan derfor ikke behandle klagen over Ekstra Bladets Facebook-side.

 

På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for nævnet, kan Presse-nævnet ikke tage stilling til, hvorvidt parternes påstand om, at der er anvendt antibiotika henholdsvis ikke anvendt antibiotika i [Klager 1] ApS er rigtig. Der vil derfor ikke blive taget stilling til denne påstand i artiklen.

 

– Omtalen af [Klager 4]
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, med mindre klar almen interesse kræver offentlig påtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1
Parterne har oplyst, at [Klager 4] er direktør i [Klager 3] ApS. [Klager 3] ApS er mindretalsaktionær i [Klager 1] ApS. [Klager 3] ApS leverer endvidere foder til [Klager 1] ApS.
Pressenævnet finder herefter ikke grundlag for at kritisere Ekstra Bladet for at inddrage [Klager 4] i forbindelse med [Klager 1] ApS og omtale ham i artiklerne.

 

– Retsreportage
Der skal iagttages varsomhed med meddelelser om, at politianmeldelse er indgivet mod en navngiven person. Meddelelser herom bør som regel ikke bringes, før anmeldelse har medført indgriben fra politiets eller anklagemyndighedens side. Dette gælder dog ikke meddelelser, som den anmeldte selv fremdrager, eller hvis det anmeldte forhold i forvejen er kendt i videre kredse eller har væsentlig almen interesse, eller det efter de foreliggende omstændigheder må antages, at anmeldelsen er solidt underbygget jf. punkt C.7 i de vejledende regler om god presseskik.
Oplysningen om, at [Klager 1] ApS er blevet politianmeldt for at anvende ulovlig antibiotikum, er faktuel korrekt. Nævnet finder ikke omtalen uberettiget. Nævnet har lagt vægt på, at anvendelsen af antibiotikum i svinebedrifter, herunder de potentielt skadelige effekter heraf for mennesker, har stor offentlig interesse. Nævnet udtaler derfor ikke kritik af Ekstra Bladet for omtalen.

 

– Forelæggelse
Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. jf. punkterne A.1 og A.3.
Pressenævnet finder at oplysningerne om, at klagerne skulle have anvendt ulovlige antibiotika er så skadelige, at de skulle forelægges klagerne.
[Klager 2] har afgivet en udtalelse til Ekstra Bladet, og Ekstra Bladet har således forelagt [Klager 2] de pågældende oplysninger.
For så vidt angår [Klager 4] er det ikke bestridt, at Ekstra Bladet ligeledes kontaktede [Klager 4] telefonisk inden offentliggørelsen af artiklerne. Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt [Klager 4] blev oplyst om, at Ekstra Bladet havde spørgsmål, som handlede om andet end gældssaneringssagen. Nævnet har ikke mulighed for at tage stilling til, hvilken forklaring der er den rigtige.
Pressenævnet lægger herefter til grund, at Ekstra Bladet forelagde eller forsøgte at forelægge de skadelige oplysninger for både [Klager 2] og [Klager 4] inden offentliggørelsen og udtaler på den baggrund ikke kritik af Ekstra Bladet.

 

– Interviewet med [Klager 2]
I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er redaktøren som udgangspunkt berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i mediet.
Det er indenfor rammerne af redaktørens redigeringsret at bringe et uddrag af et interview.
Det er endvidere nævnets opfattelse, at udsagnet ”… noget tyder på, at han har lært den af politikere ofte benyttede frase ”hvis det er fakta, benægter jeg fakta” fremstår som Ekstra Bladets vurdering på baggrund af de foreliggende oplysninger. Pressenævnet udtaler derfor ikke kritik.
Da parterne har afgivet modstridende forklaringer om selve indholdet af interviewet, kan nævnet ikke tage stilling til hvilken forklaring, der er den rigtige. På denne baggrund udtaler Pressenævnet ikke kritik af Ekstra Bladet.
Pressenævnet finder heller ikke i øvrigt anledning til at udtale kritik af Ekstra Bladet.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 14-70-00690.

Del på sociale medier ved at klikke her: