Sagsnummer: 15-70-00836/1.1

Ikke genoptagelse af Forældregruppens sag vedr. retlig interesse.

30-11-2015

Forældregruppen anmodede Pressenævnet om at tillægge gruppen retlig interesse i bredere forstand. Nævnet afviste.

 

Pressenævnets formand udtaler:

Pressenævnet kan genoptage behandlingen af en sag, hvis der fremkommer nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Efter omstændighederne må det også tillægges betydning, om de nye oplysningers senere fremkomst er et i forhold til parten undskyldeligt forhold. Nævnet kan tillige have pligt til at genoptage en sag, hvis der foreligger ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl.
Til brug for anmodningen om genoptagelse har Forældregruppen ikke indsendt yderligere fuldmagter. Forældrene har således fortsat ikke dokumenteret, at klagen indgives på vegne af andre end dem selv, herunder på vegne af de to omtalte drenge eller skolelederen.
Pressenævnet finder herefter ikke, at Forældregruppen er fremkommet med nye faktiske oplysninger, som har betydning for afgørelsen vedrørende spørgsmålet om retlig interesse, eller har påvist væsentlige sagsbehandlingsfejl.

De forhold, som Forældregruppen har anført i sin anmodning om genoptagelse, er forhold, som dels er indgået i vurderingen af forholdet, dels ikke ses at have betydning for udfaldet af afgørelsen om klageberettigelse.
Pressenævnet afslår derfor anmodningen om genoptagelse.

Klagen behandles fortsat alene for så vidt angår omtalen af Forældregruppen og spørgsmålet om, hvorvidt DR i videre omfang burde have inddraget Forældregruppen/støtteforældrenes holdninger i omtalen. De forhold behandles som sag nr. 15-70-00836/2.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 15-70-00836/1.1.

Del på sociale medier ved at klikke her: