Sagsnummer: 11-70-00154

Ikke grundlag for offentliggørelse af genmæle over for ordet "svindler", da klagers synspunkter fremgik af omtalen.

21-12-2011

Klager – en person – klagede over artiklen ”Lokker med svimlende priser” i Ekstra Bladet.

08/05/2012: (opdateret: ordene "offentliggørelse af" indsat i overskriften)

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Pressenævnet bemærker, at spørgsmålet om, hvorvidt straffelovens bestemmelser (Lovbekendtgørelse nr. 1062 af 17. november 2011) om ærekrænkelser og Lov nr. 223 af 8. juni 1966 om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed er overtrådt, henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence. Disse forhold behandles derfor ikke.
Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
Efter parternes oplysninger lægges det til grund, at [Klager] ikke kunne betale købesummen kontant, da Ekstra Bladets journalist henvendte sig. Klagers købspris var den højeste i sammenligning med de øvrige fire steder, hvorfra Ekstra Bladet indhentede grundlag for prissammenligningen. Ifølge politiet opfyldte lokalet i lokalet hos Charlies Scott’s ikke kravene til forretningslokalet.
På denne baggrund finder nævnet, at de påklagede udsagn ”[Klager] tilbyder os den absolut højeste pris for vores guld og sølvvarer – men kan desværre ikke betale kontant” og ”Da det bliver vores tur, kaldes vi hen til et bord, hvor den engelske guldkrejler sidder og tager imod især gamle guldsmykker” er faktisk korrekte oplysninger, og klager er derfor ikke berettiget til et genmæle heroverfor. Det fremgår af artiklen, hvordan Ekstra Bladet har beregnet avancen på ti kroner ved, at den aktuelle kurs på 292 kroner er fratrukket den oplyste kurs på hjemmesiden vikoeberguld.dk på 282 kroner.
Pressenævnet finder, at udsagnet ”guldkrejler” fremstår som en vurdering og ikke en faktisk oplysning. Allerede derfor er klager ikke berettiget til at få bragt et genmæle vedrørende dette.
Nævnet finder, at udsagnet ”den engelske svindler” sammenholdt med navnlig udtalelsen fra direktør i Guldsmedefagets Fællesråd Line Bech om, at ”prisen er dybt urealistisk, og det kan kun betyde, at der sker noget, som ikke bør ske i forhold til den danske lovgivning”, kan have faktisk karakter og give indtryk af, at klager ikke kan drive en rentabel forretning med de pågældende guldkøbspriser og samtidig overholde dansk lovgivning. Der er ikke oplysninger, der dokumenterer, at [Klager] ikke overholder moms- og skattelovgivningen i Danmark. Klagers kommentarer hertil fremgår af artiklen ”DEN ENGELSKE OPKØBER: ’Danskerne er alt for grådige’”. Klager er således citeret for, at han betaler skat i Danmark, og at han ikke sælger noget i Danmark, hvorfor han ikke svarer moms i Danmark. Pressenævnet finder herefter, at klager ikke er berettiget til at få bragt et genmæle, da dette vil være en gentagelse af klagers synspunkter.
[Klager] er herefter ikke berettiget til at få bragt et genmæle. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 11-70-00154.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: