Sagsnummer: 2008-6-0753

Ikke kritik af 3F og 3f.dk for udsagnene "snyder elever for eksamensbeviser" og "discount-uddannelse". Kommentarer. Klagefrist.

20-11-2008

Klager – en skole – klagede over en artikelserie i 3F og på 3f.dk. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Klager over tilsidesættelse af god presseskik kan rettes til massemediet selv eller direkte til Pressenævnet. I begge tilfælde er klagefristen 4 uger efter offentliggørelse. Massemediets afgørelse kan senest 4 uger efter, at den er kommet frem til …

Klager – en skole – klagede over en artikelserie i 3F og på 3f.dk.
Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Klager over tilsidesættelse af god presseskik kan rettes til massemediet selv eller direkte til Pressenævnet. I begge tilfælde er klagefristen 4 uger efter offentliggørelse. Massemediets afgørelse kan senest 4 uger efter, at den er kommet frem til klageren, indbringes for Pressenævnet, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2.
For så vidt angår klagens rettidighed i forhold til navnlig artiklerne af 2., 5. og 28. maj 2008, bemærkes det, at forbundsformandens besvarelse af 25. september 2008 må antages at være en besvarelse på vegne af mediet vedrørende de konkrete klagepunkter til disse artikler. Mediets afgørelse er modtaget i Pressenævnet den 2. oktober 2008 og således påklaget rettidigt, hvorfor klagen også vedrørende disse realitetsbehandles. Nævnet finder i øvrigt, at da de pågældende artikler indgår i en samlet reportage i en snæver indholds- og tidsmæssig sammenhæng med artiklerne, der er påklaget direkte til nævnet, hvorfor vurderingen af, om god presseskik er tilsidesat, sker ud fra en helhedsvurdering og omfatter under de anførte omstændigheder samtlige påklagede artikler.
Pressenævnet bemærker, at det ligger uden for nævnets kompetence at tage stilling til, hvorvidt [K] skal have en selvstændig godkendelse til at undervise, eller om den nuværende ordning med Agroskolen er tilstrækkelig.
Ad 1. ”en kreds af investorer købte landbrugsskolen”
Efter det oplyste er [K] en selvejende institution, hvilket fremgår af vedtægterne. Købet af skolen i 2003 blev finansieret med realkreditlån mv. Det er således forkert, når 3f.dk skriver, at ”en kreds af investorer købte landbrugsskolen nær Skjern fri af en fusion med Agroskolen”, og 3f.dk kunne ved en gennemgang af vedtægterne være blevet opmærksom herpå. Nævnet finder den manglende kontrol af udsagnet beklagelig, men da det væsentlige budskab i artiklen er, at landbrugsskolen underviser på baggrund af Agroskolens godkendelse, finder nævnet, at forholdet i sig selv ikke er tilstrækkeligt til at udtale kritik.
Ad 2-4. ”amputeret, statsstøttet uddannelse, der ikke er godkendt”, ”snyder elever for eksamensbeviser” og ”discountuddannelse”
På baggrund af de offentliggjorte oplysninger, herunder at landbrugsskolen ikke har en selvstændig godkendelse, og at ikke alle elever har erhvervet et sprøjtecertifikat under uddannelsen, finder Pressenævnet, at udsagnene klart fremstår som 3f.dk’s kommentarer til de offentliggjorte oplysninger. Nævnet udtaler ikke sin kritik heraf.
Ad 5. ”udelukkende udenlandske elever”
Det fremgår af hjemmesiden [K].dk, at [K] består af to skoler, henholdsvis landbrugsskolen og Erhvervsskolen Vestjylland (tidligere Den Grønne Erhvervsskole). På denne baggrund lægger Pressenævnet til grund, at de omtalte 30 elever er tilknyttet Erhvervsskolen Vestjylland, som er en del af [K]. Da omtalen på 3f.dk alene retter sig mod landbrugsskolen, finder nævnet det imidlertid ikke forkert, at mediet ikke har medregnes eleverne på erhvervsskolen, og nævnet udtaler ikke sin kritik heraf.
Pressenævnet finder, at opsummeringerne bragt under overskrifterne ”Fakta” fremstår som en reference til de tidligere bragte artikler. En omtale heri kan ikke sidestilles med en direkte omtale i de artikler, hvor de forekommer. Da den korrekte sammenhæng i øvrigt er uddybet i artiklerne, finder nævnet ikke grundlag for at kritisere oplysningerne under ”Fakta”-overskrifterne.
Pressenævnet finder, at 3F og 3f.dk heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase:Sag nr. 2008-6-0753.

Del på sociale medier ved at klikke her: