Sagsnummer: 2008-6-0761

Ikke kritik af Århus Stiftstidende og stiften.dk for ikke at forelægge løse rygter om klager. Billedbrug. Klagefrist.

18-12-2008

Klager – en person – klagede over en artikel i Århus Stiftstidende og 3 artikler i henholdsvis Århus Stiftstidende og på stiften.dk. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: For så vidt angår spørgsmålet om klagens rettidighed bemærker Pressenævnet, at fristen for indgivelse af klage over tilsidesættelse af god presseskik er 4 uger efter offentliggørelsen i massemediet, jf. …

Klager – en person – klagede over en artikel i Århus Stiftstidende og 3 artikler i henholdsvis Århus Stiftstidende og på stiften.dk.
Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
For så vidt angår spørgsmålet om klagens rettidighed bemærker Pressenævnet, at fristen for indgivelse af klage over tilsidesættelse af god presseskik er 4 uger efter offentliggørelsen i massemediet, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2. Den del af klagen, der vedrører artiklen af 9. november 2007, er først påklaget ved brev af 23. oktober 2008 til Pressenævnet. Klagefristen er derfor overskredet, og denne del af klagen afvises.
Artiklerne af 22. september 2008 er påklaget til mediet ved e-mail af samme dag. Massemediets afgørelse kan indbringes for Pressenævnet senest 4 uger efter, at den er kommet frem til klageren, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2, 3. pkt. Da stiften.dk og Århus Stiftstidendes seneste afgørelse af 3. oktober 2008 er påklaget rettidigt til Pressenævnet, behandles denne del af klagen.
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende, jf. punkt A.3.
Pressenævnet finder, at oplysninger om, at [K] skulle ”opfordre konfirmander af begge køn til at sove sammen på konfirmandlejre”, og ”hun svanser rundt i g-strengs trusser på konfirmandlejrene”, kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [K] og har derfor skullet efterprøves i særlig grad, først og fremmest ved forelæggelse for klager. I det foreliggende tilfælde er forholdet imidlertid det, at oplysningerne fremkom ved, at Arne Jensen, som blev interviewet af bladet, omtalte, at der var rygter om, at klager havde opfordret konfirmander af begge køn til at sove sammen på konfirmandlejre, og at hun havde svanset rundt i g-strengs trusser på konfirmandlejre, men Arne Jensen gav samtidig udtryk for, at der var tale om løse rygter, som han tog afstand fra. Endvidere må det tages i betragtning, at i hvert fald rygtet om, at klager havde svanset rundt i g-strengs trusser på konfirmandlejre, allerede forinden havde været omtalt i pressen.
På baggrund af det anførte finder Pressenævnet, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af stiften.dk og Århus Stiftstidende i anledning af, at man ikke forelagde oplysningerne for klager forud for offentliggørelsen.
Pressenævnet finder endvidere ikke grundlag for at udtale kritik af billedillustrationerne eller af stiften.dk og Århus Stiftstidende i øvrigt. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2008-6-0761.

Del på sociale medier ved at klikke her: