Sagsnummer: 2005-6-0222

Ikke kritik af B.T. Bragte citater afveg ikke afgørende fra de godkendte citater. Ikke kritik af tidsinterval vedrørende offentliggørelse af læserbrev.

08-12-2005

Klager klagede over en artikel bragt i B.T. Pressenævnet havde ikke mulighed for at foretage en bevismæssig bedømmelse af faktiske forhold, som parterne var uenige om. Nævnet kunne derfor ikke afgøre, om klager alene havde udtalt sig generelt om sekter eller specifikt henvist til en sekt, og heller ikke, om klager havde udtalt sig til …

Klager klagede over en artikel bragt i B.T. Pressenævnet havde ikke mulighed for at foretage en bevismæssig bedømmelse af faktiske forhold, som parterne var uenige om. Nævnet kunne derfor ikke afgøre, om klager alene havde udtalt sig generelt om sekter eller specifikt henvist til en sekt, og heller ikke, om klager havde udtalt sig til B.T.s fotograf om en præsts tilknytning til en sekt. Nævnet kunne af samme grund ikke bedømme, om de i artiklen anførte citater var taget ud af den sammenhæng, de fremkom i under interviewet, og heller ikke, om citaterne blev fremsendt til gennemsyn i fuldstændig form. Efter at citaterne havde været til gennemsyn og godkendelse hos klager, blev der foretaget ændringer, og de citater, der var fremhævet bl.a. i forbindelse med fotografier, var ikke gengivet i samme ordlyd som den, der blev bragt i artiklen. Pressenævnet fandt imidlertid, at de bragte citater ikke afveg afgørende fra de citater, der var godkendt af klager, og der var derfor ikke grundlag for kritik. I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet var redaktøren berettiget til at beslutte, hvad man ville bringe i bladet, herunder i hvilket omfang og hvornår læserbreve optages. Læserbreve, der indsendes som led i en aktuel debat, bør dog – hvis redaktøren væl-ger at optage dem – optages uden væsentlig forsinkelse fra indsendelsen, medmindre indsenderen er indforstået med andet. Efter en samlet vurdering af debattens karakter og den tid, der gik fra indsendelsen af læserbrevet til optagelsen i bladet fandt Pressenævnet, at B.T. ikke havde tilsidesat god presseskik ved først at bringe klagers læserbrev den 18. august 2005. Der var heller ikke i øvrigt grundlag for at udtale kritik i sagen.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2005-6-0222.

Del på sociale medier ved at klikke her: