Sagsnummer: 2005-6-0234

Ikke kritik af B.T. Omtale af person ved brug af for- og mellemnavn.

08-12-2005

Klager klagede over en artikel bragt i B.T. Klagers navn var kun nævnt en gang i artiklen, og der er ikke anført andet, der kunne bevirke, at den omtalte med urette opfattedes som værende klageren. Henset til, at klagers efternavn ikke er et sædvanligt efternavn, fandt nævnet dog, at det ikke kunne udelukkes, at den …

Klager klagede over en artikel bragt i B.T. Klagers navn var kun nævnt en gang i artiklen, og der er ikke anført andet, der kunne bevirke, at den omtalte med urette opfattedes som værende klageren. Henset til, at klagers efternavn ikke er et sædvanligt efternavn, fandt nævnet dog, at det ikke kunne udelukkes, at den omtalte kan forveksles med klageren. Klageren havde derfor retlig interesse i, at sagen behandles. Det ligger uden for Pressenævnets kompetence at tage stilling til, om den omtalte person har ret til at benytte navnet efternavnet. Efter de vejledende regler for god presseskik pkt. A1, skal massemedierne bringe korrekt og hurtig information, og skal så langt det er muligt, kontrollere, om de oplysninger, der gives er korrekte. Pressenævnet lagde til grund, at det var en fejl, at B.T. ikke havde anvendt den omtalte persons fulde navn, og avisen havde berigtiget fejlen ved at bringe genmælet. Det er ikke usædvanligt, at personer fejlagtigt anvender deres mellemnavn, så det fremstår som efternavn, og der var ikke grundlag for at fastslå, at bladet havde været bekendt med, at klageren tidligere havde gjort indsigelse over for den omtalte mod hans anvendelse af mellemnavnet som efternavn. Pressenævnet fandt endvidere ikke, at det skyldes utilstrækkelig research, at bladet ikke var kommet til klarhed om den uberettigede anvendelse af mellemnavnet. Nævnet fandt derfor, at B.T. ikke havde tilsidesat god presseskik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2005-6-0234.

Del på sociale medier ved at klikke her: