Sagsnummer: 2007-6-0563

Ikke kritik af Danmarks Radio for at bringe båndet telefonsamtale, idet journalisten havde præsenteret sig inden interview. Kommentarer var bragt i sammenhæng med angrebene. Ikke grundlag for at pålægge genmæle.

05-12-2007

3 klagere – en virksomhed og 2 personer – klagede over en udsendelse i Danmarks Radio. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Pressenævnet bemærker indledningsvis, at nævnet ikke kan tage stilling til de forhold, hvorom parterne har afgivet modstridende forklaringer. Det gælder bl.a. spørgsmålet, om Danmarks Radio havde en aftale med [K3]. Det falder uden for nævnets …

3 klagere – en virksomhed og 2 personer – klagede over en udsendelse i Danmarks Radio.
Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Pressenævnet bemærker indledningsvis, at nævnet ikke kan tage stilling til de forhold, hvorom parterne har afgivet modstridende forklaringer. Det gælder bl.a. spørgsmålet, om Danmarks Radio havde en aftale med [K3].
Det falder uden for nævnets kompetence at vurdere effekten og forsvarligheden af [K1]s metoder.
Der bør udvises kritik over for nyhedskilder, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt. Pressenævnet har ikke mulighed for at tage stilling til, om den anonymiserede behandler er konkurrent til [K1]. Sådan som sagen foreligger oplyst, finder nævnet ikke anledning til at fastslå at Danmarks Radio ikke har udvist den fornødne kildekritik.
Pressenævnet lægger til grund, at journalisten inden interviewet med [K2] præsenterede sig og oplyste, at hun ringede som journalist fra Danmarks Radio. En båndoptager er et almindeligt journalistisk arbejdsredskab, og en person, som taler med en journalist, må være forberedt på, at samtalen optages på bånd. Nævnet finder derfor ikke grundlag for at kritisere, at interviewet blev optaget på bånd, uden at journalisten forinden gjorde [K2] opmærksom på det.
Nævnet udtaler endvidere ikke kritik af Danmarks Radio for at bringe optagelserne. Nævnet udtaler heller ikke kritik af Danmarks Radio for at bringe fotografiet af [K2]. Nævnet har lagt vægt på, at fotografiet ikke er krænkende for klager.
Pressenævnet finder, at de påklagede udsagn klart fremstår som henholdsvis den anonymiserede behandlers, Danmarks Radios, Roal Ulrichsens, Allan Thestrups, Kirsten Kallesøes, vurderinger på baggrund de offentliggjorte oplysninger, herunder egne oplevelser med [K1] og patientberetningerne. Nævnet finder videre, at [K2]s kommentarer er bragt i sammenhæng med angrebene, og nævnet udtaler derfor ikke kritik af disse udsagn.
I overensstemmelse med redaktørens ret til at redigere mediet er redaktøren berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i mediet, herunder hvordan budskabet skal formidles. Nævnet finder ikke anledning til at kritisere Danmarks Radio for anvendelse af en pyramide til at illustrere pengestrømmen grafisk.
Pressenævnet finder, at Danmarks Radio heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.
Det fremgår af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
Pressenævnet finder, at udsagnene ”farlige metoder på kræftsyge og psykisk syge” og ”narrer penge” er henholdsvis Danmarks Radios og Allan Thestrups vurderinger og ikke oplysninger af faktisk karakter. Klagerne er herefter ikke berettiget til at få bragt et genmæle. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2007-6-0563.

Del på sociale medier ved at klikke her: