Sagsnummer: 2007-6-0570

Ikke kritik af Danmarks Radio for at nævne klagers navn i forbindelse med omtale af dommen. Klager havde tidligere udtalt sig offentligt. Oplysninger forsøgt forelagt, selvom klager afslog at udtale sig til den pågældende journalist.

05-12-2007

2 klagere – en virksomhed og indehaveren – klagede til Pressenævnet over en udsendelse på Danmarks Radio. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: På baggrund af Danmarks Radios berigtigelse af 17. september 2007 har [K2] ved brev af 27. september 2007 til Pressenævnet frafaldet klagepunktet vedrørende det manglende aftalegrundlag før besøget på klagers bopæl. Dette klagepunkt behandles …

2 klagere – en virksomhed og indehaveren – klagede til Pressenævnet over en udsendelse på Danmarks Radio.
Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
På baggrund af Danmarks Radios berigtigelse af 17. september 2007 har [K2] ved brev af 27. september 2007 til Pressenævnet frafaldet klagepunktet vedrørende det manglende aftalegrundlag før besøget på klagers bopæl. Dette klagepunkt behandles derfor ikke.
Pressenævnet bemærker videre, at spørgsmålet om, hvordan frakendelsesbestemmelsen i Ringsted Rets dom af 14. december 2006 skal forstås, henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence. Nævnet behandler derfor ikke klagepunkterne herom.
Et medie skal udvise kritik over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt. Der gælder efter omstændighederne en tilsvarende forpligtigelse for mediet til at udvise særlig agtpågivenhed ved offentliggørelse af kommentarer og vurderinger, når disse indgår i nyhedsformidlingen af en sag. Uffe Bodeholts virksomhed er i erhvervsmæssig konkurrence til [K1] og [K2]. Dette forhold gav Danmarks Radio anledning til at udvise særlig agtpågivenhed over for hans udsagn. Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt journalist [A] har en personligt venskab med Uffe Bodeholt, og nævnet kan ikke tage stilling til, hvilken forklaring, der er den rigtige. Således som sagen foreligger, finder nævnet imidlertid ikke anledning til at fastslå, at god presseskik er tilsidesat som følge af brugen af oplysninger fra Uffe Bodeholt.
Der skal i videst muligt omfang følges en klar saglig linje ved afgørelsen af, hvilke sager der omtales, og i hvilke tilfælde navne på de implicerede nævnes, jf. de vejledende regler for god presseskik, punkt C.6. Det er samtidig Pressenævnets opfattelse, at offentlige personer i forhold til andre må tåle en mere nærgående og kritisk omtale. På baggrund af parternes oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at [K2] tidligere har fremtrådt offentligt som formand for FDDE, og at han i den forbindelse har udtalt sig om muligheden for en autorisationsordning i detektivbranchen. Pressenævnet finder herefter, at Danmarks Radio ikke har tilsidesat god presseskik ved at omtale dommen og nævne klagerne ved navn.
Pressenævnet finder, at beskyldningerne mod [K2] og [K1] kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for klagerne, hvorfor oplysningerne skulle have været forelagt dem inden offentliggørelse. [K2] afslog imidlertid at udtale sig til Danmarks Radio, idet han ikke ønskede at udtale sig til den journalist, som tv-stationen havde sat på opgaven, men gerne til andre af stationens medarbejdere. Under disse omstændigheder finder Pressenævnet, at Danmarks Radio med rette i udsendelsen har anført, at [K2] ikke ønskede at udtale sig til mediet, ligesom offentliggørelsen af oplysningerne ikke giver anledning til at udtale kritik.
Pressenævnet finder, at Danmarks Radio heller ikke i øvrigt har tilside-sat god presseskik.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2007-6-0570.

Del på sociale medier ved at klikke her: