Sagsnummer: 12-70-00341

Ikke kritik af Danmarks Radio for at omtale anmeldelse af hashsalg.

28-11-2012

Klager – en person – klagede over TV Avisens indslag ”HERSTEDVESTER: HASH FLYDER I FÆNGSLET” og ”HERSTEDVESTER: FANGER SÆLGER HASH” på DR1.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
 

 

Da [Klager] er den omtalte person i udsendelsen den 3. september 2012, har han retlig interesse i at få klagen behandlet. Hertil kommer, at Danmarks Radio navngiver ham i udsendelsen den 4. september 2012. Klagen over begge udsendelser behandles.
Spørgsmålet om, hvorvidt rapporten er indhentet eller udleveret i strid med straffelovens regler, henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence. Det forhold behandles derfor ikke.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at der skal iagttages varsomhed med meddelelser om, at anmeldelse er indgivet mod en navngiven person. Meddelelser herom bør som regel ikke bringes, før anmeldelse har medført indgriben fra politiets eller anklagemyndighedens side. Dette gælder dog ikke, hvis det anmeldte forhold i forvejen er kendt i videre kredse eller har væsentlig almen interesse, eller det efter de foreliggende omstændigheder må antages, at anmeldelsen er solidt underbygget. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt A.7 og B.1.
Pressenævnet finder, at problemer med handel med hash og andre euforiserende stoffer i danske fængsler har offentlig interesse.
Hertil kommer, at klager ved Østre Landsrets dom af 15. marts 2001 blev dømt for tredobbelt manddrab. Drabssagen fik massiv medieomtale. [Klager] tidligere er dømt for besiddelse af hash i Anstalten ved Herstedvester. Pressenævnet finder herefter ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere Danmarks Radio for at identificere klager.
Nævnet bemærker, at det af udsendelserne tydeligt fremgår, at [Klager] hverken er sigtet, tiltalt eller dømt i den konkrete sag.

 

I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet, er Danmarks Radio berettiget til at beslutte hvilke oplysninger, man vil bringe i mediet.
Efter det oplyste har mediet undladt at anvende dele af interviewet med fængselsinspektøren, hvor han fortæller, at anmeldelser – som de omtalte – ofte indgives med andre motiver end at stoppe handlen med euforiserende stoffer i fængslet. Nævnet finder, det er beklageligt, at dette forhold, der må anses for en væsentlig del af fængselsinspektørens udtalelse, ikke er omtalt. Under hensyn til redaktørens redigeringsret finder nævnet dog ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik.
 

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 12-70-00341.

Del på sociale medier ved at klikke her: