Sagsnummer: 2006-6-0394

Ikke kritik af Danmarks Radio for offentliggørelse af udsagn i debatprogram. Ikke grundlag for genmæle.

08-11-2006

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klager har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. En del af klagen angik udtalelser vedrørende [K2] personligt. Pressenævnet fandt, at det …

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klager har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. En del af klagen angik udtalelser vedrørende [K2] personligt. Pressenævnet fandt, at det ikke kunne udelukkes, at [K2] kunne identificeres på baggrund af de fremkomne oplysninger samt mediedækningen vedrørende samme emne, hvorfor [K2] var omtalt på en sådan måde, at han havde retlig interesse i at klagen behandledes af Pressenævnet. Pressenævnet bemærkede indledningsvis, at spørgsmålet om, hvorvidt udtalelser er af injurierende karakter, henhører under domstolene, og Pressenævnet kunne ikke tage stilling hertil. P1 Debat var efter sin titel et debatprogram og fremstod også efter sit indhold som et sådant. I debatprogrammer tillades – ligesom i lederartikler og debatindlæg – en højere grad af frisprog end i nyhedsprogrammer og reportager. I debatprogrammer er det sædvanligt, at deltagerne fremkommer med udtalelser, hvormed de tilkendegiver deres vurderinger af og holdninger til oplysninger, der tidligere er blevet offentliggjort andetsteds. De påklagede udsagn såsom ”en del af dem, der blev ekskluderet for højreekstremisme, de har i mellemtiden overtaget det hæderkronede parti [K1] og bruger det som deres platform”, ”det viser jo Dansk Folkepartis store problemer med at holde sig fri af højreekstremisme” og ”så har man meget svært ved at afgrænse sig over for det yderste højre” var efter deres indhold udtryk for de debatterendes vurderinger og fremstod også som sådanne. Herefter og uanset ordvalget fandt Pressenævnet, at der ikke ved offentliggørelsen af disse udsagn var sket tilsidesættelse af god presseskik. Pressenævnet fandt, at Danmarks Radio heller ikke i øvrigt havde tilsidesat god presseskik. Det fremgår af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom. Udsagnet ”en del af dem, der blev ekskluderet for højreekstremisme, de har i mellemtiden overtaget det hæderkronede parti [K1] og bruger det som deres platform” indeholder i hovedsagen en vurdering af forløbet og ikke oplysninger af faktisk karakter. Pressenævnet fandt, at der derfor ikke var grundlag for at bringe et genmæle.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2006-6-0394.

Del på sociale medier ved at klikke her: