Sagsnummer: 2007-6-0580

Ikke kritik af Danmarks Radio. Krænkende oplysninger forelagt, men klager ønskede ikke sine synspunkter refereret. Skjulte optagelser.

05-12-2007

Klager klagede over en udsendelse i Danmarks Radio.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Pressenævnet bemærker indledningsvis, at spørgsmålet om, hvorvidt der er sket overtrædelse af straffe- og markedsføringsloven, henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence.
Pressenævnet finder, at de oplysninger, der er bragt om [K] og hans byggefirmaer kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for ham, og at de derfor har skullet efterprøves i særlig grad, først og fremmest ved forelæggelse for ham.
Pressenævnet lægger til grund, at Danmarks Radio ad to omgange talte med klager inden offentliggørelsen, herunder vedrørende de kritikpunkter, der blev rejst i udsendelsen. [K] må på denne baggrund og den efterfølgende mailkorrespondance have været bekendt med, at udsendelsen var kritisk over for klagers dispositioner. [K] blev tilbudt at få refereret sine synspunkter i udsendelsen, senest ved mailen af 28. august 2007. Denne mulighed ønskede han imidlertid ikke at benytte, ligesom han ikke ønskede, at Danmarks Radio citerede fra telefonsamtalen af 24. august 2007. Klager blev endvidere tilbudt at kommentere oplysninger i en båndet optagelse eller i studiet, men afslog dette. Under disse omstændigheder giver det ikke anledning til kritik, at udsendelsen blev bragt uden yderligere forelæggelse for klager, og Danmarks Radio har med rette anført, at klager ”ønskede fortsat ikke at medvirke her i Kontant”.
Pressenævnet udtaler videre ikke kritik af Danmarks Radio for at bringe fotografiet af [K]. Nævnet har lagt vægt på, at fotografiet ikke er krænkende for klager.
Med hensyn til optagelserne foretaget med skjult kamera fra [K]s kontoradresse finder Pressenævnet det som udgangspunkt betænkeligt at bringe optagelser indhentet med skjult kamera, uden at efterfølende samtykke er tilvejebragt. En sådan fremgangsmåde kan kun være berettiget efter en nøje afvejning af den samfundsmæssige interesse i forhold til den enkeltes krav på beskyttelse i hvert tilfælde.
Pressenævnet finder, at den samfundsmæssige interesse i at belyse kritisable forhold i byggefirmaer, herunder i klagers firmaer, overstiger hensynet til klager, hvorfor Danmarks Radio var berettiget til at anvende skjulte optagelser, uden at efterfølgende samtykke var tilvejebragt. Nævnet har herved tillige lagt vægt på, at [K] fik mulighed for at kommentere indholdet inden offentliggørelsen, og at Danmark Radio ved mailen af 28. august 2007 havde forsøgt at få de pågældende oplysninger bekræftet, hvorved brugen af de skjulte optagelser kunne have været undgået.
Således som sagen foreligger, har Pressenævnet ikke mulighed for at tage stilling til, på hvilket grundlag Henrik Høpner har udtalt sig. Pressenævnet finder imidlertid, at det af udsendelsen fremgår, at advokat Henrik Høpners udtalelser er hans vurderinger på baggrund af de i udsendelsen offentliggjorte oplysninger, og nævnet udtaler ikke kritik heraf.
Pressenævnet finder, at Danmarks Radio heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2007-6-0580.

Del på sociale medier ved at klikke her: