Sagsnummer: 2007-6-0568

Ikke kritik af Danmarks Radio. Krænkende oplysninger forelagt, og klager havde mulighed for at korrigere beskyldningerne. Ikke pålæg om genmæle, da mediet havde berigtiget forholdene.

05-12-2007

Klager klagede over en udsendelse i Danmarks Radio. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Pressenævnet finder, at [K] som formidler af adoptionen til Danmark af [C]s børn har retlig interesse i forholdet om, hvorvidt farens børn uretmæssigt er bortadopteret. Nævnet behandler herefter samtlige klagepunkter. Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes …

Klager klagede over en udsendelse i Danmarks Radio.
Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Pressenævnet finder, at [K] som formidler af adoptionen til Danmark af [C]s børn har retlig interesse i forholdet om, hvorvidt farens børn uretmæssigt er bortadopteret. Nævnet behandler herefter samtlige klagepunkter.
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives er korrekte, jf. punkt A1.
På baggrund af Familiestyrelsens rapport lægger Pressenævnet til grund, at der eksisterer et underskrevet dokument af 9. april 2002 på marathi, hvori [C] accepterer bortadoption af sine børn. Nævnet kan ikke tage stilling til, om dokumentet er afgivet under tvang eller er en forfalskning, og nævnet kan på denne baggrund ikke tage stilling til, om det er korrekt, at [C] ikke frivilligt har givet tilladelse til bortadoption af sine børn.
Nævnet finder imidlertid, at det af direktør [B]s udtalelser fremgår, at [K] ikke var bekendt med, at [C] ønskede sine børn tilbage og ikke havde mistanke herom. Pressenævnet finder på baggrund af det anførte ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik. Nævnet bemærker dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om Danmarks Radio i højere grad havde gjort opmærksom på, hvordan en bortadoption fra Indien gennemføres, idet dette over for seerne ville have tydeliggjort, at [K] ikke har indflydelse på godkendelsesproceduren for bortadoption i Indien.
Pressenævnet har ikke mulighed for at vurdere, om der er hold i [A]s beskyldninger mod [K], hvorefter der angiveligt i strid med reglerne skulle være betalt børnehjemslederen 6.500 dollars for et barn.
Det fremgår af udsendelsen, at [K] fik forelagt beskyldningerne under interviewet med direktøren, og at man havde mulighed for at korrigere beskyldningerne, men afviste muligheden, idet [K] ikke ønskede at besvare Danmarks Radios spørgsmål fremsendt ved e-mail af 7. juni 2007. Under disse omstændigheder finder nævnet ikke anledning til at udtale kritik af det bragte.
Pressenævnet finder, at Danmarks Radio heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.
Det fremgår af medieansvarsloven § 36, at anmodning om genmæle i massemedier over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
I udsendelsen den 10. juni 2007 omtales [K] i forbindelse med kritisable forhold på indiske børnehjem, som [K] samarbejder med. På den baggrund finder Pressenævnet, at oplysningen om, at [C] af børnehjemmet skulle være narret til at opgive sine børn til bortadoption, er egnet til at påføre klager økonomisk eller anden skade af betydning, selv om det ikke er [K], der forestår kontrollen af, om der foreligger behørigt samtykke til bortadoption. Da rigtigheden af oplysningen ikke er utvivlsom, er [K] som udgangspunkt berettiget til at få bragt et genmæle. Det samme gælder oplysningen om, at [K] i strid med reglerne skulle have betalt børnehjemsleder [A] 6.500 dollars for at få et barn til bortadoption.
Da Danmarks Radio imidlertid den 17. oktober 2007 har berigtiget begge forhold, finder Pressenævnet ikke grundlag for at pålægge Danmarks Radio at bringe et genmæle, jf. medieansvarsloven § 39.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2007-6-0568.

Del på sociale medier ved at klikke her: