Sagsnummer: 12-70-00327

Ikke kritik af Danmarks Radio vedrørende geografisk oplysning om, hvor slyngning af honning fandt sted. Redigeringsret.

28-11-2012

Klager – en person – klagede over udsendelsen ”På ø-eventyr med Anne & Anders – Orø” på DR2.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
 

På baggrund af parternes oplysninger lægges det til grund, at den i udsendelsen omtalte honning er slynget af biavler [Person A]. Slyngningen fandt sted på klagers ejendom.
I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er redaktøren berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i mediet. Pressenævnet finder, at Danmarks Radio ikke har overskredet rammerne for denne redaktionelle frihed ved udsagnet ”Og så noget af den nyslyngede honning nede fra Mogens”.
Det er ikke dokumenteret, at [Klager] har indgået aftale om, at anvendelsen af billedmaterialet fra urtehaven eller omtalen heraf. Da sammenhængen heller ikke er krænkende eller irrelevant, finder Pressenævnet herefter ikke, at Danmarks Radio ved redigeringen af klippet med urtehaven har tilsidesat god presseskik. Det forhold, at optagelserne vises med en ramme som en ældre tv-skærm, ændrer ikke herved.
Nævnet udtaler ikke kritik.
 

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 12-70-00327.

Del på sociale medier ved at klikke her: