Sagsnummer: 11-70-00148

Ikke kritik af Ekstra Bladet for offentliggørelse af bryllupsbillede ved omtalen af den tidligere ægtefælles død. Klager havde ikke reageret på avisens tidligere offentliggørelse af billedet. Privatlivets fred.

01-12-2011

Klager – en person – klagede over artiklen ”SPYFLUERNE SVÆRMEDE OM HUSET: BERYGTET LÆGE FUNDET DØD” i Ekstra Bladet.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det er en betingelse for, at Pressenævnet kan behandle en klage, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. I tilfælde, hvor den berørte person var død, da omtalen blev offentliggjort, kan en klage efter nævnets praksis under visse omstændigheder indgives af visse nære pårørende, herunder ægtefælle, forældre, børn, børnebørn eller søskende.
[Klager]s klage angår både afdøde [Person A]s og egne forhold. [Klager] var skilt fra [Person A] og har i øvrigt ikke påvist en sådan nær tilknytning til afdøde, at hun også kan anses for omfattet af den kreds af nære pårørende, der kan klage på vegne af andre. Nævnet realitetsbehandler herefter alene klagepunkterne vedrørende [Klager].
Pressenævnet bemærker, at nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt massemediers handlemåde er i overensstemmelse med god presseskik, jf. medieansvarslovens § 34. Det er ikke den enkelte journalist, der er part i en sag hos Pressenævnet.
I medfør af medieansvarslovens § 49 kan Pressenævnet pålægge redaktøren for det indklagede medie at offentliggøre nævnets kendelse. Det ligger uden for nævnets kompetence at pålægge sletning af oplysninger og artikler samt at pålægge udlevering af råmateriale. Disse forhold henhører under Datatilsynet og domstolene og falder uden for nævnets kompetence.
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.
Pressenævnet finder, at der som udgangspunkt ikke er en sådan almen interesse knyttet til offentliggørelse af et fotografi fra en privat begivenhed, at det kan bringes uden samtykke. Det pågældende bryllupsbillede havde ikke en sådan almen interesse, at der var grundlag for at fravige ovennævnte udgangspunkt, ligesom hverken den almene interesse eller artiklens budskab krævede, at klager blev navngivet i artiklen
På baggrund af parternes oplysninger lægges det imidlertid til grund, at Ekstra Bladet tidligere har bragt bryllupsbilledet – og at [Klager] var bekendt med dette – uden at klager klart tilkendegav over for Ekstra Bladet, at hun hverken ønskede sit navn nævnt eller billedet bragt. På denne baggrund finder nævnet, at Ekstra Bladets offentliggørelse den 13. september 2011 ikke var uberettiget. Nævnet udtaler ikke kritik.
Uanset, at artiklens oplysning om antallet af tidligere ægtefæller måtte være ukorrekt, finder Pressenævnet heller ikke, at dette forhold er af en sådan karakter, at der er grundlag for at udtale kritik. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 11-70-00148.

Del på sociale medier ved at klikke her: