Sagsnummer: 2009-6-0905

Ikke kritik af Fagbladet 3F, 3f.dk og Nyhedsbrevet 3F. Krænkende oplysninger vedr. underbetaling af rengøringspersonale hos klagers underentreprenører forelagt, og klagers kommentar fremgik. Ikke grundlag for genmæle.

21-12-2009

Klager – en virksomhed – klagede over artikler vedr. rengøringsforhold og –firmaer på henholdsvis Fagbladet 3F, 3f.dk og Nyhedsbrevet 3F.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse af de krænkende oplysninger for den, oplysningerne vedrører.

Efter det oplyste lægges det til grund, at firmaerne Zaac web Design and IT solution, The Covenant, Kins, Clean Team og Muni Clean har udført rengøringen i Føtex’ varehusene som [K]s underentreprenører. Det lægges endvidere til grund, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke, da artiklerne blev offentliggjort, havde registreret ansatte hos underentreprenørerne i CVR-registret. Det fremgår med tilstrækkelig klarhed af artiklerne, at det er underentreprenørerne og ikke [K], som er arbejdsgivere for rengøringspersonalet.

[K] er kommet til orde i artiklerne, og selskabets daglige leder [B] er bl.a. citeret for at udtale, at ansættelsesforholdene til rengøringspersonalet henhører under underentreprenørerne, og at disse overholder gældende overenskomster. Endvidere var der til artiklen af 13. oktober 2009 et link til en pressemeddelelse fra [K].

Nævnet har ikke mulighed for at vurdere, om rengøringspersonale hos [K]s underentreprenører er blevet aflønnet i strid med de gældende overenskomster, men finder på baggrund af det anførte, at [K] i tilstrækkeligt omfang har haft lejlighed til at kommentere de bragte oplysninger om kritisable forhold. Nævnet finder heller ikke grundlag for at kritisere, at medierne offentliggjorde de to opsigelsesbreve fra J.E. Rent til [I] uden samtykke fra [K]. Nævnet lægger herved vægt på, at 3F modtog dokumenterne fra Ritzaus Bureau, som havde modtaget dem fra klager, og at [K]s navn ikke fremgår af dokumenterne.
Nævnet finder, at 3F heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.

Det fremgår af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
Efter det ovenfor anførte finder nævnet, at de påklagede forhold 2-5 enten er korrekte oplysninger eller oplysninger, der ikke er egnet til at påføre [K] skade af betydning, og klager er derfor ikke berettiget til et genmæle heroverfor.

Det påklagede forhold 1 vedrører oplysninger om underbetaling, som ikke er af utvivlsom rigtighed. Nævnet finder imidlertid, at [K] allerede i artiklerne og i pressemeddelelsen har udtalt sig herom på en sådan måde, at der ikke er grundlag for et genmæle.
[K] er herefter ikke berettiget til at få bragt et genmæle.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2009-6-0905.

Del på sociale medier ved at klikke her: