Sagsnummer: 2009-6-0906

Ikke kritik af Fyns Amts Avis for at skrive, at klager "ikke havde svaret tilbage". Klager havde to gange fremsendt en mail, der ikke var nået frem. Ikke grundlag for genmæle.

25-11-2009

Klager – et jobcenter – klagede over artiklen ”Endelig et fleksjob” i Fyns Amts Avis.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende, jf. punkt A.3.
Pressenævnet finder, at artiklen indeholder oplysninger, der kan være krænkende for klager, og det påhvilede derfor Fyns Amts Avis at indhente klagers kommentar til artiklen. [B] besvarede journalistens henvendelser ved e-mails af 31. august og 29. september 2009 tilsendt journalistens private mailadresse. Hverken meddelelsen ”Svar venligst på e-mail: [C]@faa.dk” i mailen af 30. august 2009 eller [C]s mail af 25. september 2009 afsendt fra arbejdsmailen gav [B] anledning til at tro, at fremsendelserne til journalistens private mailadresse ikke ville nå modtageren. Nævnet finder, at mediet burde have udvist større omhu i indhentelsen af klagers kommentarer, men at forholdet i sig selv ikke er tilstrækkeligt til at udtale kritik, idet avisen imidlertid har udvist vilje til at indhente klagers kommentar til artiklen. Nævnet udtaler ikke sin kritik.
Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
Uanset udsagnet ”[B] har ikke svaret tilbage” er faktuelt forkert, finder Pressenævnet, at selve udsagnet ikke er egnet til at påføre klager skade af betydning. [K] er derfor ikke berettiget til at få bragt et genmæle. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2009-6-0906.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: