Sagsnummer: 2007-6-0595

Ikke kritik af Helsingør Dagblad. Overskriften "Afpresning mod kommunen – byggetilladelse for et vandrør" havde dækning i artiklen. Offentlig person. Ikke grundlag for genmæle.

27-12-2007

Klager klagede over en artikel i Helsingør Dagblad. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Pressenævnet bemærker indledningsvis, at spørgsmålet om, hvorvidt forholdet er en overtrædelse af straffeloven, henhører under domstolene, og nævnet kan ikke tage stilling hertil. Pressenævnet finder, at sagen har almen interesse, og nævnet udtaler ikke kritik af Helsingør Dagblad for at bringe artiklen ”Afpresning …

Klager klagede over en artikel i Helsingør Dagblad.
Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Pressenævnet bemærker indledningsvis, at spørgsmålet om, hvorvidt forholdet er en overtrædelse af straffeloven, henhører under domstolene, og nævnet kan ikke tage stilling hertil.
Pressenævnet finder, at sagen har almen interesse, og nævnet udtaler ikke kritik af Helsingør Dagblad for at bringe artiklen ”Afpresning mod kom-munen – byggetilladelse for et vandrør”.
Et medie bør udvise kritik over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt. Johannes Hecht-Nielsen er klagers modpart i sagen, hvilket gav Helsingør Dagblad anledning til at udvise særligt agtpågivenhed over for hans kommentarer. Sådan som sagen foreligger oplyst, finder nævnet ikke grundlag for at kritisere offentliggørelsen af Johannes Hecht-Nielsens vurderinger.
På vegne af sin klient, ejeren af Kjeldsbjerggaard, sendte [K] omtalte brev til kommunen. Brevet må opfattes som en opfordring til kommunen om at lovliggøre et byggeri på Nordre Strandvej mod til gengæld at få lov til at indlægge en overløbssikring på Kjeldsbjerggaard. Nævnet finder herefter, at overskriften ”Afpresning mod kommunen – byggetilladelse for et vandrør” har fornøden dækning i artiklen, og nævnet udtaler ikke kritik heraf. Nævnet har lagt vægt på, at det af overskriften fremgår, hvori afpresningen skulle bestå.
Nævnet finder videre, at [K]s kommentarer til brevet fremgik af artiklen. Navnlig ved udsagnet ”Vi har hverken sagt ja eller nej til noget som helst. Vi vil gerne have en drøftelse af sagen, for der findes andre løsningsmuligheder. Min klient har flere sager kørende, og derfor har vi bedt om et møde, hvor alle data kan drøftes”, og nævnet udtaler ikke sin kritik.
Det er Pressenævnets opfattelse, at offentlige personer i forhold til andre må tåle en mere nærgående og kritisk omtale. Nævnet udtaler herefter ikke kritik af Helsingør Dagblad for at bringe artiklen ”[K] og kommunen”. Nævnet finder videre, at oplysninger om, at der i Johannes Hecht-Nielsens kommentarer ”insinueres uhæderlig adfærd”, er klagers egen vurdering af artiklen og forløbet, og nævnet udtaler ikke kritik af det bragte.
Pressenævnet finder, at Helsingør Dagblad heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.
Det fremgår af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
[K] opfordrede på sin klients vegne kommunen til at lovliggøre et forhold vedrørende byggeriet på Nordre Strandvej mod, at kommunen fik tilladelse til at etablere et overløbsrør på Kjeldsbjerggaard. Nævnet finder derfor, at der i overskriften ”Afpresning mod kommunen – byggetilladelse for et vandrør” – ikke er bragt faktisk forkerte oplysninger i artiklen.
På baggrund af parternes oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at [K] ikke længere fører så mange sager for Helsingør Kommune som tidligere. Det fremgår af artiklen, at klager har ført mange sager, hvor kommunen er modpart, hvorfor kommunen har fundet det nødvendigt at benytte også andre advokater. Det forhold, at den reelle årsag til nedgang i arbejdet for kommunen angiveligt var samarbejdsvanskeligheder, er ikke egnet til at påføre klager økonomisk eller anden skade af betydning, hvorfor [K] heller ikke er berettiget til at få bragt et genmæle vedrørende denne oplysning. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2007-6-0595.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: