Sagsnummer: 11-70-00157

Ikke kritik af jv.dk for omtale af en tiltale mod byrådsmedlem for vold mod person i offentlig tjeneste. Medlemmet var nævnt med navns nævnelse. Offentlig person.

01-12-2011

Klager – en person – klagede over artiklerne ”Tønder: Lokalpolitiker [Klager] tiltalt for vold og trusler” og ”Politi: Tønder-politiker lagde sin søn i håndjern” på jv.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser om, at en politianmeldelse er indgivet mod en navngiven person, som regel ikke bør bringes, før anmeldelse har medført indgriben fra politiets eller anklagemyndighedens side. Dette gælder dog ikke, hvis det anmeldte forhold i forvejen er kendt i videre kredse eller har væsentlig almen interesse, eller det efter de foreliggende omstændigheder må antages, at anmeldelsen er solidt underbygget. Retsreportagen bør være objektiv. På ethvert stadium af sagernes forberedelse og ved behandlingen i retten bør journalisten tilstræbe en kvalitativ ligelig gengivelse af parternes – i straffesager anklagemyndighedens og forsvarets – synspunkter, jf. punkt C.3 og punkt C.7. Det er samtidig Pressenævnets opfattelse, at offentlige personer må tåle en mere nærgående omtale end andre.
Klager er byrådspolitiker, og en tiltale for vold og trusler kan få betydning for klagers valgbarhed, såfremt klager findes skyldig i anklageskriftet. Pressenævnet finder på denne baggrund, at avisen var berettiget til at omtale sagen, herunder nævne [Klager] ved navn. JydskeVestkysten gav klager mulighed for at kommentere sagen, men nævnet finder det beklageligt, at det ikke også af artiklen den 19. oktober 2011 fremgik, at klager havde nægtet sig skyldig. Nævnet udtaler ikke kritik. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 11-70-00157.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: