Sagsnummer: 2005-6-0194

Ikke kritik af Jydske Vestkysten for ikke at bringe oplysning om tiltalefrafald. Klagen var indgivet indenfor klagefrist.

27-10-2005

Klager – en tidligere tiltalt – klagede over at Jydske Vestkysten havde afvist at bringe oplysninger om et tiltalefrafald, selvom avisen havde omtalt sagen i 2003 og 2004. Jydske Vestkysten havde undladt at bringe en oplysning om, at Politimesteren i Tønder havde meddelt klager et tiltalefrafald, jf. de vejledende presseetiske regler pkt. C3, hvorefter ”en …

Klager – en tidligere tiltalt – klagede over at Jydske Vestkysten havde afvist at bringe oplysninger om et tiltalefrafald, selvom avisen havde omtalt sagen i 2003 og 2004. Jydske Vestkysten havde undladt at bringe en oplysning om, at Politimesteren i Tønder havde meddelt klager et tiltalefrafald, jf. de vejledende presseetiske regler pkt. C3, hvorefter ”en omtale af en straffesag bør følges op med et referat af sagens afslutning, hvad enten denne finder sted i form af tiltalefrafald, frifindelse eller domfældelse”. Efter medieansvarslovens § 34, stk. 2, skal klager over massemediers indhold og handlemåde indgives senest 4 uger efter ”offentliggørelsen”. I en situation som den foreliggende, hvor klagen ikke vedrører et offentliggjort forhold, må klagefristen på 4 uger i stedet regnes fra det tidspunkt, hvor den handlemåde, som klagen vedrører, har manifesteret sig. Tiltalefrafaldet fra Politimesteren i Tønder blev meddelt klager ved brev af 12. maj 2005, og Jydske Vestkysten blev informeret om tiltalefrafaldet ved klagerens e-mail af 16. maj 2005. Klagen – som er indgivet til Pressenævnet 22. maj 2005 – er derfor rettidig. Jydske Vestkysten havde ikke direkte omtalt straffesagen mod klager i sine artikler. Avisen havde i artiklerne 24. januar 2003 og 5. april 2004 beskrevet, hvorledes klager af fire politibetjente blev anholdt og ført bort i håndjern fra menighedsrådsformandens kontor, og avisen havde citeret en ansat fra Tønder politi for at have udtalt, at politiet overvejede at rejse sigtelse efter at have afhørt klager. Det var efter Pressenævnets vurdering ikke tilstrækkeligt til, at forholdet kunne henføres under de vejledende regler om god presseskik punkt C3. Pressenævnet fandt derfor, at Jydske Vestkysten ikke havde handlet i strid med god presseskik ved at undlade at bringe en omtale af tiltalefrafaldet.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2005-6-0194.

Del på sociale medier ved at klikke her: