Sagsnummer: 2005-6-0229

Ikke kritik af Jyllands-Posten. Omtale af hovedopgave. Beregning af 4-ugers frist

08-12-2005

Klagere – to journaliststuderende – klagede over en artikel i Jyllands-Posten.

For så vidt angik spørgsmålet om klagens rettidighed, bemærkedes det, at en klage, der indleveres efter sædvanlig kontortids ophør eller på en dag, hvor Pressenævnets kontor er og må forventes at være lukket, først anses iværksat den nærmest følgende dag, hvor kontoret er åbent. Da klagernes e-mail blev sendt lørdag den 9. juli 2005, ansås den først for modtaget i Pressenævnet mandag den 11. juli 2005. Da klagefristen efter sædvanlig beregning udløb søndag den 10. juli 2005, ansås den i overensstemmelse med almindelige forvaltningsretlige principper for forlænget til den følgende hverdag, mandag den 11. juli 2005. Klagen var herefter sket rettidigt den 11. juli 2005.

Med hensyn til sagens realitet bemærkede Pressenævnet, at nævnet ikke havde kompetence til at behandle spørgsmålet om, hvorvidt Jyllands-Posten havde overtrådt ophavsretlige regler i forhold til klagerne. Dette spørgsmål henhører under domstolene. Massemediernes manglende eller utilstrækkelige kildekreditering vil imidlertid i helt særlige tilfælde kunne indebære en tilsidesættelse af god presseskik over for kilden. Pressenævnet havde ikke mulighed for ud fra parternes til dels modstridende udsagn at vurdere, i hvilken udstrækning artiklens indhold ud over det ovenfor citerede uddrag i artiklens spalte 6, linje 29-43, måtte henføre til klagernes hovedopgave. Efter nævnets opfattelse tilførte oplysningerne i det ovenfor citerede uddrag i artiklens spalte 6, linje 29-43, ikke artiklens øvrige indhold en sådan afgørende journalistisk værdi, at krediteringen af klagernes hovedopgave i artiklens afsluttende tekst på denne baggrund måtte anses for utilstrækkelig, uanset at det ikke udtrykkeligt fremgik, hvilke af artiklens oplysninger, der stammede fra hovedopgaven.

På baggrund af det, parterne i øvrigt havde anført vedrørende den tid, som måtte være hengået til research af artiklen, havde Pressenævnet endvidere ikke mulighed for at vurdere, i hvilket omfang denne research måtte antages at være blevet påbegyndt inden Jyllands-Postens modtagelse af klagernes hovedopgave. Som sagen forelå oplyst for nævnet, havde nævnet derfor ikke grundlag for at udtale, at Jyllands-Posten havde tilsidesat god presseskik ved sin omtale af klagernes hovedopgave i forbindelse med artiklen den 12. juni 2005.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2005-6-0229.

Del på sociale medier ved at klikke her: