Sagsnummer: 11-70-00153

Ikke kritik af Lokalavisen Skanderborg for omtale af dødsfald som "mistænkeligt". Kun personer med kendskab til sagen kunne identificere afdøde og familien. Privatlivets fred. Ikke grundlag for genmæle.

01-12-2011

Klager – en person – klagede over artiklen ”Mor fandt sin søn død i sengen” i Lokalavisen Skanderborg.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, ligesom ofre for forbrydelser eller ulykker skal vises det størst mulige hensyn. Det samme gælder vidner og pårørende til de implicerede. jf. punkt B.1 og B.3.
Efter det oplyste lægges til grund, at det er sædvanlig praksis, at dødsårsagen undersøges ved pludselige dødsfald. På denne baggrund finder nævnet, at dødsfaldet havde begrænset offentlig interesse. Vicepolitikommissær Kristian Juliussen fra Sydøstjyllands Politi omtalte imidlertid den 5. september 2011 dødsfaldet som et ”mistænkeligt dødsfald”, og avisen har tillige sløret afdøde, så det kun er personer, der i forvejen har kendskab til sagen, som kan identificere afdøde og familien. På denne baggrund finder nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere avisen for at omtale dødsfaldet.
Det fremgår af artiklen den 6. september 2011, at avisen har citeret politiet, og at dødsårsagen er ukendt, ligesom det den 13. september 2011 fremgår, at vævsprøver generelt kan fastslå, hvorvidt man har indtaget alkohol eller andre medikamenter. Det fremgår således klart af artiklerne, at der er tale om generelle forhold og ikke konkrete forhold vedrørende afdøde. Nævnet finder derfor, at Lokalavisen Skanderborg ikke har tilsidesat god presseskik.
Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom. Anmodning om genmæle skal fremsendes skriftligt til redaktøren.
Pressenævnet finder ikke grundlag for at afvise klagers anmodning om genmæle på grund af, at denne er fremlagt over for lokalredaktøren og ikke den ansvarshavende redaktør.
Under hensyn til ovennævnte finder nævnet, at der ikke er bragt faktisk forkerte oplysninger i artiklerne. [Klager] er herefter ikke berettiget til at få bragt et genmæle. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 11-70-00153.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: