Sagsnummer: 2007-6-0573

Ikke kritik af Se og Hør for overskrift, idet det fremgik af artiklen, at det var bladets vurdering. Ikke grundlag for genmæle for vurderingen.

15-11-2007

Klager klagede over en artikel i Se og Hør. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Pressenævnet bemærker indledningsvis, at det er Pressenævnets opfattelse, at offentlige personer i forhold til andre må tåle en mere nærgående og kritisk omtale. På baggrund af parternes oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at klager har bosat sig i Thailand, at hans anpartsselskab …

Klager klagede over en artikel i Se og Hør.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Pressenævnet bemærker indledningsvis, at det er Pressenævnets opfattelse, at offentlige personer i forhold til andre må tåle en mere nærgående og kritisk omtale.
På baggrund af parternes oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at klager har bosat sig i Thailand, at hans anpartsselskab A.F. Holding har en gæld på 494.000 kroner, og at medejerskab af Corpus Copenhagen k/s indebærer, at anpartsselskabets nettogæld er 43.000 kroner. Pressenævnet finder herefter, at Se og Hør har bragt korrekte oplysninger, og nævnet udtaler ikke kritik heraf.
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at overskriften og mellemrubrikker i form og indhold skal have dækning i den pågældende artikel, jf. punkt. A.6. Overskriften og billedteksten til artiklen kan forlede til at antage, at klager har bosat sig i Thailand for at unddrage sine kreditorer betaling af gæld. Ordvalget er uheldigt, men det fremgår dog tilstrækkeligt af artiklen, at udsagnene ”flygter” og ”kæmpegæld” er Se og Hørs vurderinger, og nævnet udtaler ikke sin kritik. Nævnet har lagt vægt på, at det af artiklen fremgår, at anpartsselskabet A.F. Holdings gæld er ca. en halv million kroner, og at medejerskab af Corpus Copenhagen k/s indebærer, at nettogælden er 43.000 kroner. Af udsagnet ”[K]s andre selskaber” fremgår det, at Corpus Copenhagen k/s er et af klagers selskaber.
Pressenævnet finder, at Se og Hør heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.
Det fremgår af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
Pressenævnet finder, at udsagnene ”flygtet” og ”kæmpegæld” er vurderinger og derved ikke oplysninger af faktisk karakter, hvorfor klager ikke er berettiget til at få bragt et genmæle. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2007-6-0573.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: