Sagsnummer: 11-70-00151

Ikke kritik af TV 2 for at bringe optagelser af klagers anholdelse på offentlig tilgængelig vej. Ansigtssløring. Retlig interesse.

01-12-2011

Klager – en person – klagede over udsendelsen ”Station 2: Politirapporten” på TV 2.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, som der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet.
Da klagen angår TV 2s offentliggørelse af optagelser af [Klager]s anholdelse, har klager retlig interesse i, at få klagen realitetsbehandlet.
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at der i videst muligt omfang skal følges en klar saglig linje ved afgørelsen af, hvilke sager der omtales, og i hvilke tilfælde navne på de implicerede nævnes. En sigtets eller tiltalts navn eller anden identificering bør udelades, når ingen almen interesse taler herfor. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse.
Det er som udgangspunkt ikke i strid med god presseskik, at medier fotograferer eller filmer personer, der befinder sig på offentligt tilgængelige steder, selvom de pågældende ikke har samtykket heri. Der skal dog udvises varsomhed af hensyn til de implicerede personer, herunder til de sammenhænge, hvori de indgår.
Pressenævnet bemærker, at sådan som sagen foreligger oplyst, er det ikke muligt for nævnet at identificere, hvem af de anholdte personer, der er [Klager], herunder heller ikke om hans stemme fremgår af udsendelsen. Der er en klar almen interesse knyttet til politiets arbejde. De konkrete optagelser af anholdelserne er dog af begrænset almen nyheds- og informationsværdi. Optagelserne er indhentet på offentligt tilgængelige steder, ligesom ansigterne er slørede. På dette grundlag finder nævnet, at der er taget de fornødne hensyn til [Klager]. Nævnet udtaler ikke kritik. 
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 11-70-00151.

Del på sociale medier ved at klikke her: