Sagsnummer: 2008-6-0765

Ikke kritik af TV 2 og tv2.dk. Klagefrist regnet fra henvendelse efter offentliggørelse. Forelæggelse. Overskrift. Retlig interesse.

18-12-2008

2 klagere – en ejendomsmæglerforretning og indehaveren – klagede over en programomtale på tv2.dk og en udsendelse på TV 2. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Fristen for klagerne over tilsidesættelse af god presseskik er 4 uger efter offentliggørelse i massemediet, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2. Klage over TV 2 skal dog først indgives til mediet …

2 klagere – en ejendomsmæglerforretning og indehaveren – klagede over en programomtale på tv2.dk og en udsendelse på TV 2.
Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Fristen for klagerne over tilsidesættelse af god presseskik er 4 uger efter offentliggørelse i massemediet, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2. Klage over TV 2 skal dog først indgives til mediet selv, og massemediets afgørelse kan herefter senest 4 uger efter, at afgørelsen er kommet frem til klageren, indbringes for Pressenævnet, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 3, 2. pkt.
[K1] og [K2] klagede ved brev af 9. september 2008 over udsendelsen den 14. august 2008. TV 2’s svar af 6. oktober 2008 var samtidig en besvarelse af klagen over netartiklen, der henviser til udsendelsen. Da klagen herefter er påklaget rettidigt til nævnet, finder nævnet ikke grundlag for at afvise klagen eller dele heraf. Det kan ikke føre til et andet resultat, at TV 2 den 13. august 2008 – dvs. før udsendelsen af 14. august 2008 blev bragt – besvarede og afviste klagen af 12. august 2008. Klagen realitetsbehandles derfor.
Det er betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, som der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet.
Da programomtalen på tv2.dk den 8. august 2008 direkte henviser til tv-udsendelsen af 14. august 2008, og da [K1] er nævnt i udsendelsen, finder Pressenævnet, at klagerne har fornøden retlig interesse i klagen over tv2.dk.
[K1] forestod formidlingen af ejerlejligheden i Knabrostræde. Spørgsmålet om omfanget af købers ret til at opholde sig i gårdhaven kan ikke afgøres på det foreliggende grundlag, men da det under alle omstændigheder forholder sig således, at TV 2 forud for udsendelsen den 14. august 2008 forelagde de oplysninger, som kunne være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende, for [K2] og bragte hans kommentarer i udsendelsen, og da TV 2 endvidere forud for udsendelsen havde indhentet en udtalelse fra ejeren om adgangsforholdene til gårdhaven, udtaler nævnet ikke kritik af TV 2 for at have bragt oplysningerne.
Pressenævnet finder, at overskriften ”Ejendomsmæglere snyder huskøberne” kan give indtryk af, at ejendomsmæglere bevidst forholder købere oplysninger. Da overskriften imidlertid blev ændret, inden tv-udsendelsen af 14. august 2008 blev bragt, og da det først er i tv-udsendelsen, at bl.a. klagerne omtales ved navn, finder Pressenævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af tv2.dk. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2008-6-0765.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: