Sagsnummer: 2008-6-0729

Ikke kritik af TV 2 Østjylland for gengivelse af den ene parts kommentar i en retsreportage. Ikke grundlag for genmæle. Ikke faktisk oplysning. Dissens. Retlig interesse.

21-11-2008

2 klagere – en person og hendes fagforening – klagede over en udsendelse på TV 2 Østjylland. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Det følger af medieansvarsloven § 34, stk. 3, at klager over TV 2’s regionale virksomheders overtrædelse af god presseskik senest 4 uger efter offentliggørelsen skal indgives til disse. De pågældende virksomheders afgørelse kan senest …

2 klagere – en person og hendes fagforening – klagede over en udsendelse på TV 2 Østjylland.
Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det følger af medieansvarsloven § 34, stk. 3, at klager over TV 2’s regionale virksomheders overtrædelse af god presseskik senest 4 uger efter offentliggørelsen skal indgives til disse. De pågældende virksomheders afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er kommet frem til klageren, indbringes for Pressenævnet.
[K1] og [K2] indgav ved e-mail af 19. august 2008 klage til Pressenævnet. Indslaget er således påklaget inden for 4 uger efter offentliggørelsen den 14. august 2008, ligesom TV 2 Østjylland ved afgørelsen af 18. august 2008 besvarede konkrete klagepunkter omhandlende [K1]. På denne baggrund finder nævnet ikke anledning til at afvise klagen eller dele heraf.
Det er videre en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.
Da [K1] er den omtalte handicaphjælper, og en repræsentant for [K2] udtaler sig i indslaget, er klagerne således henholdsvis indirekte og direkte nævnt i udsendelsen, og klagen realitetsbehandles herefter.
Efter det oplyste lægger Pressenævnet til grund, at sygefravær var anført som eneårsag til ansættelsesforholdets ophør i [K1]s opsigelse af 14. juli 2006. [A] gav i sin forklaring i retten den 14. august 2008 flere årsager til afskedigelsen.
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at en retsreportage bør være objektiv. På ethvert stadium af sagernes forberedelse og ved behandlingen i retten bør journalisten tilstræbe en kvalitativ ligelig gengivelse af parternes synspunkter, ligesom det skal gøres klart, hvad der er faktiske oplysninger, og hvad der er kommentarer.
To medlemmer (herunder formanden) udtaler:
Vi finder, at såvel sagsøger, [K1]s, som sagsøgte, [A]s, synspunkter fremgik af indslaget. Indslaget refererer forløbet af et retsmøde, og vi finder på denne baggrund, at det må have været klart for seerne, at udsagnet ”Netop derfor valgte han [A] at fyre sin tidligere medhjælper, fordi hun mindst to gange lod ham være alene hjemme” var [A]s kommentar og ikke en faktisk oplysning, og vi udtaler ikke vores kritik.
To medlemmer udtaler:
Vi finder, at såvel sagsøger, [K1]s, som sagsøgte, [A]s, synspunkter fremgik af indslaget. Vi finder imidlertid, at udsagnet ”Netop derfor valgte han at fyre sin tidligere medhjælper, fordi hun mindst to gange lod ham være alene hjemme og, ifølge Hans Peter, havde et for højt sygefravær” fremstår som en faktisk oplysning om, at [K1]s afskedigelse var begrundet i både pligtforsømmelse og for højt sygefravær, hvilket ikke er korrekt. Det fremgår ikke klart af indslaget, at det var [A]s kommentar og ikke en faktisk oplysning, hvilket som udgangspunkt er kritisabelt. [K1]s identitet er imidlertid anonymiseret i et sådant omfang, at oplysningen ikke umiddelbart er krænkende for klager, og vi finder på denne baggrund ikke grundlag for at udtale kritik af udsagnet.
Da der er stemmelighed, er formandens stemme afgørende, og nævnet udtaler ikke sin kritik.
Alle medlemmer udtaler:
Sådan som sagen foreligger oplyst, finder nævnet heller ikke grundlag for at fastslå, at god presseskik skulle være tilsidesat som følge af, at [A]s forhenværende ægtefælle er ansat af TV 2 Østjylland eller, at god presseskik i øvrigt er tilsidesat.
Det fremgår af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
To medlemmer (herunder formanden) udtaler:
Vi finder, at udsagnet ”Netop derfor valgte han at fyre sin tidligere medarbejder, fordi hun mindst to gange lod ham være alene hjemme” i sammenhængen fremstår som [A]s kommentar og ikke en faktisk forkert oplysning, og klagerne er derved ikke berettiget til at få bragt et genmæle heroverfor.
To medlemmer udtaler:
Vi finder, at udsagnet ”Netop derfor valgte han at fyre sin tidligere medarbejder, fordi hun mindst to gange lod ham være alene hjemme og, ifølge [A], havde et for højt sygefravær” giver indtryk af, at [K1]s fyringsgrund både var pligtforsømmelse og for højt sygefravær, hvilket ikke er korrekt. Da [K1]s identitet er tilstrækkelig anonymiseret i udsendelsen, finder vi imidlertid, at oplysningen ikke er egnet til at påføre klager skade af betydning, og hun er derfor ikke berettiget til at få bragt et genmæle heroverfor.
Da der er stemmelighed er formandens stemme afgørende, og [K1] er ikke berettiget til et genmæle.
Alle medlemmer udtaler:
Pressenævnet finder, at det forhold, at [K2] som forening støtter [K1] i sagen, ikke er egnet til at påføre organisationen skade af betydning, og organisationen er derfor heller ikke berettiget til et genmæle. 
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2008-6-0729.

Del på sociale medier ved at klikke her: