Sagsnummer: 11-70-00162

Ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af Lokalavisen Brønshøj Posten for ikke at oplyse, at journalisten selv havde en interesse i omtalen.

21-12-2011

Klager – 2700Kultur – klagede over ”Kolde hjerner koster den gamle købmand livet” i Lokalavisen Brønshøj Posten.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den, de krænkende oplysninger vedrører. Det skal gøres klart, hvad der er faktiske oplysninger, og hvad der er kommentarer, jf. punkterne A.3 og A.5.
Pressenævnet finder, at det af Lokalavisen Brønshøj Postens artikel fremgår, at der er tale om avisens vurderinger af 2700Kulturs dis¬positioner, og nævnet udtaler ikke kritik heraf. Nævnet har tillagt det betydning, at det af omtalen fremgår, at ”så vidt i dumhed og brutalitet er … 2700-Kultur ikke nået”.
Nævnet finder, at lokalavisen – i en kritisk artikel som den påklagede – burde have oplyst om journalistens egen interesse som formand for foreningen Brønshøj Museums Venner. Pressenævnet finder dog ikke, at denne udeladelse i sig selv er tilstrækkeligt til at udtale kritik i denne sammenhæng. Nævnet udtaler ikke kritik af Lokalavisen Brønshøj Posten. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 11-70-00162.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: