Sagsnummer: 13-70-00487

Information får ikke kritik, da avisen havde givet TV 2 lejlighed til at komme med kommentarer

11-12-2013

En freelancejournalist klagede til Pressenævnet blandt andet fordi han ikke var blevet hørt i forbindelse med en artikel i Information om et gidsels klage til TV 2 over en dokumentar om gidselsagen. Journalisten havde lavet optagelserne.
Pressenævnet finder under de foreliggende omstændigheder, at det har været tilstrækkeligt at forelægge udsagnene for TV 2, der bragte udsendelsen med de pågældende optagelser.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

 

De presseetiske regler
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Kritik bør udvises over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare. Angreb og svar bør, hvor det er rimeligt, bringes i sammenhæng og på samme måde. Dette gælder i særlig grad krænkende eller skadelige udsagn. Berigtigelser af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktionens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne, lytterne eller seerne får klar mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen. Dette følger af punkterne A.1 – A.4 og A.7.

 

Pressenævnets vurdering
Sådan som sagen er oplyst for Pressenævnet, lægger nævnet til grund, at klager er freelancejournalist- og fotograf, og at han i den forbindelse har lavet optagelserne i Somalia. Klager har solgt rettighederne til videomaterialet, der blev vist i den omhandlede udsendelse, til TV 2 efter optagelserne fandt sted.

 

På baggrund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for nævnet, kan nævnet ikke tage stilling til, hvilken forklaring der er den rigtige i relation til, hvorledes forholdene og betingelserne var for blandt andre gidslet [Person A] i forbindelse med klagers interview og optagelser i øvrigt i Somalia, mens gidslerne stadig blev holdt fanget.

 

Nævnet finder, at artiklen på tydelig vis fremstår som omhandlende Søfartens Lederes klage over TV 2. Artiklen i Dagbladet Information drejer sig således om Søfartens Lederes klage på vegne af deres medlem [Person A] over TV 2. Artiklen gengiver i store træk den klage, som [Person A] har rejst over for TV 2. I den forbindelse oplyses det blandt andet, at det var lykkedes for klager at få adgang til gidslerne i Somalia. Udsagnene i artiklen fremstår ligeledes overvejende som værende [Person A]s vurderinger set ud fra hans klage over TV 2 udsendelsen.
Nævnet finder imidlertid, at en række af de bragte udsagn omkring klager i den bragte sammenhæng fremstår som udtryk af faktisk karakter. Dette gælder ud-sagnene om, at ”[…] Vi blev tvunget til at lave alt muligt lort: smøre gedeblod i ansigtet for at det kunne se ud, som om vi blødte”, ”Vi blev spurgt af journalisten, om vi talte frit … Hvor dumt kan man spørge? Der stod ti pirater med kalasnikovs! Jeg tænkte: Hvad tror du selv? Hvis [Klager] sagde til piratlederen, at jeg ikke ville snakke, hvad tror du så, der ville ske med os?”, ”[…]På køreturen bliver [Person A] gentagne gange slået, truet med ordene: ”Be careful! Be careful what you say” og får ordre om at græde og bede om hjælp, når han taler i telefon med [Person B]. Køreturen foregår ad en almindelig vej, der er ingen nævneværdig støj i bilen, og [Person A] mener, at freelancejournalisten var klar over, hvad der foregik. ”Men [Klager] kiggede blot lige frem for sig og greb ikke ind”, hedder det i klagen til TV 2.”
Da disse udsagn samtidig er egnede til at påføre klager skade i sit virke som freelancejournalist- og fotograf, skulle udsagnene efterprøves nærmere. Under de foreliggende omstændigheder finder Pressenævnet, at det har været tilstrækkeligt at forelægge udsagnene for TV 2, der bragte udsendelsen med de pågældende optagelser.
Dagbladet Information har efter det oplyste forelagt artiklens udsagn for TV 2, der imidlertid ikke ønskede at kommentere på den klage, der omtales i artiklen.
Nævnet finder på denne baggrund ikke grundlag for at udtale kritik.
Nævnet bemærker herudover, at Dagbladet Information efterfølgende i en artikel den 14. juni 2013 på fem spalter på side 11 har bragt klagers hovedsynspunkter til artiklen den 5. juni 2013 og de forklaringer, der fremgik i artiklen fra gidslet [Person A].
Pressenævnet finder heller ikke i øvrigt grundlag for kritik af Dagbladet Information. 
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 13-70-00487.

Del på sociale medier ved at klikke her: