Sagsnummer: 2003-0055

Ingen kritik af Danmarks Radio og intet genmælekrav. Klager var kommet til orde. Aftale mellem parterne kunne ikke vurderes.

14-10-2003

Klager klagede over Danmarks Radios udsendelse ”Fornemmelse for Snyd”, da tilrettelæggeren bag programmet ikke havde overholdt aftalen for klagers medvirken i udsendelsen. Klager, der er ansigtstyder, krævede endvidere genmæle overfor forkerte oplysninger i udsendelsen. Pressenævnet konstaterede, at klagen over tilsidesættelse af god presseskik var for sent indgivet, men da Danmarks Radios afslag til klager ikke …

Klager klagede over Danmarks Radios udsendelse ”Fornemmelse for Snyd”, da tilrettelæggeren bag programmet ikke havde overholdt aftalen for klagers medvirken i udsendelsen. Klager, der er ansigtstyder, krævede endvidere genmæle overfor forkerte oplysninger i udsendelsen.
Pressenævnet konstaterede, at klagen over tilsidesættelse af god presseskik var for sent indgivet, men da Danmarks Radios afslag til klager ikke var ledsaget af en klagevejledning, jf. forvaltningslovens § 25, behandlede nævnet den indgivne klage.
Pressenævnet fandt på baggrund af parternes modstridende forklaringer ikke at kunne vurdere, hvilken aftale der blev indgået mellem programmets tilrettelægger og klager. Nævnet fandt, at klager i tilstrækkeligt omfang var kommet til orde i forhold til de oplysninger, der vedrørte ham, og nævnet fandt derfor ikke grundlag for at udtale kritik i den anledning.
Nævnet fandt ej heller mulighed for at vurdere, om programtilrettelæggeren over for klager havde oplyst, at han kun skulle stille op til en samtale med et panel om rammerne for et forsøg.
Nævnet bemærkede, at udsendelsen havde til formål at afprøve, om det paranormale eksisterer, herunder om nogle udvalgte personer over for et uvildigt panel kunne sandsynliggøre overnaturlige evner. Nævnet fandt ikke, at der herved var grundlag for at konstatere, at programmet skulle have haft en skjult dagsorden. Nævnet fandt ej heller grundlag for at udtale kritik af den måde, hvorpå udsendelsen var klippet sammen.
Pressenævnet bemærkede, at klagers anmodning om genmæle var fremsendt til Danmark Radio, uden at det i anmodningen er anført, hvilke oplysninger der ønskedes genmæle i forhold til. I anmodningen anførtes alene, at klager ønskede at komme til orde i en direkte udsendelse af samme varighed som den påklagede. Nævnet fandt på den baggrund, at indklagede havde været berettiget til at afvise klagers anmodning om genmæle i den foreliggende form.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-0055.

Del på sociale medier ved at klikke her: