Sagsnummer: 2003-6-0102

Ingen kritik af Jyllands-Posten og ej krav på genmæle. Regnskabsforhold.

27-02-2004

Klager klagede over bladets artikel indeholdende oplysninger om regnskabsforhold. Klager ønskede endvidere genmæle. Pressenævnet fandt, at udsagnet ”…arbejder tæt sammen med…” var udtryk for bladets vurdering af de forretningsmæssige relationer mellem klager og B. Der var efter nævnets opfattelse ikke herved fra bladets side tilkendegivet, at klager skulle have taget del i de aktiviteter, som …

Klager klagede over bladets artikel indeholdende oplysninger om regnskabsforhold. Klager ønskede endvidere genmæle.
Pressenævnet fandt, at udsagnet ”…arbejder tæt sammen med…” var udtryk for bladets vurdering af de forretningsmæssige relationer mellem klager og B. Der var efter nævnets opfattelse ikke herved fra bladets side tilkendegivet, at klager skulle have taget del i de aktiviteter, som B i artiklen blev beskyldt at have foretaget. Nævnet fandt herefter, at der ikke var grundlag for genmæle eller for at udtale kritik af bladet.
Nævnet konstaterede, at der mellem parterne var enighed om, at B oprindeligt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen var registreret som stifter og direktør af et anpartsselskab. Der var imidlertid uenighed om, hvem der traf beslutning om registreringen og om, hvorvidt klager over for journalisten havde oplyst, at B ikke var den reelle ejer af selskabet. Nævnet fandt ud fra de foreliggende oplysninger, at bladet ikke havde bragt en forkert oplysning, og der var derfor ikke grundlag for genmæle.
Nævnet fandt det ikke godtgjort, at klager skulle have overtalt en revisor til at revidere B’s regnskaber. Da oplysningen imidlertid efter nævnets opfattelse ikke var egnet til at påføre ham økonomisk skade eller anden skade af betydning, fandt nævnet, at der ikke var grundlag for et genmæle. Nævnet fandt ej heller, at oplysningen var af en sådan karakter, at der var grundlag for at udtale kritik af bladet på dette punkt.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-6-0102.

Del på sociale medier ved at klikke her: