Sagsnummer: 15-70-00858

Ingen kritik af omtale af arbejdsforholdene for praktikanter

17-12-2015

Ekstra Bladet bragte en kritik af, at ulønnede praktikanter skulle lave praktisk arbejde og ikke studierelevant arbejde. Selvom avisen fejlagtigt gav udtryk for at tre konkrete praktikanter var udsendt af Københavns Erhvervsakademi, udtalte nævnet ikke kritik, da samarbejdet mellem skolen og praktikstedet var ophørt. Ingen sletning efter B.8.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Kompetence
Pressenævnet bemærker indledningsvis, at spørgsmålet om, hvorvidt straffelovens injurielovgivning er overtrådt, henhører under domstolene, og falder uden for nævnets kompetence. Klagen vurderes i forhold til de vejledende regler for god presseskik.

 

God presseskik
Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare, jf. punkt A.1 og A.3.

 

Praktikanternes udsagn
I artiklen ”Ulønnede praktikanter hos kendis” af 26. august 2015 kl. 21.48 kritiseres [Selskab] ApS som praktiksted. Det oplyses blandt andet, at praktikanter i stedet for PR og marketingrelateret arbejde skulle gøre rent og køre ærinder. Arbejdet beskrives som ”slavearbejde”.
Pressenævnet finder, at de nævnte beskrivelser, der vedrører faktiske forhold, kan være krænkende for [Klager] og [Selskab]. Beskrivelserne har derfor skullet forelægges klager inden offentliggørelsen.
Ekstra Bladet gjorde ved mail af 26. august 2015 kl. 15.11 [Klager] bekendt med, at praktikanter kritiserede, at de skulle sørge for praktiske ting i stedet for studierelevant arbejde. [Klager] og Ekstra Bladet har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt [Klager] under telefonsamtalen den 26. august 2015 anmodede Ekstra Bladet om at oplyse navnene på praktikanterne. Pressenævnet har ikke en optagelse af samtalen og har ikke mulighed for at tage stilling til, hvilken forklaring der er den korrekte.
Det er Pressenævnets opfattelse, at personer, der bliver anmodet om en udtalelse, som udgangspunkt skal have mulighed for at få overblik over, hvad kritikken vedrører, og i hvilken sammenhæng udtalelserne skal anvendes, før man beslutter, hvorvidt man ønsker at udtale sig. Nævnet finder, at Ekstra Bladet i det konkrete tilfælde kunne have oplyst navnene på praktikanterne, således at [Klager] havde bedre mulighed for kunne svare på kritikken. Kritikken i avisen er imidlertid enslydende fra praktikanterne, og [Klager]s kommentarer til deres kritik af forholdene hos [Selskab] ApS er gengivet i avisen. Sådan som sagen foreligger oplyst, finder nævnet derfor ikke grundlag for at kritisere avisens forelæggelse i dette tilfælde.

 

Københavns Erhvervsakademi (KEA)
På baggrund af udskriften af telefonsamtalen mellem Ekstra Bladet og program-chef hos Københavns Erhvervsakademi (KEA) lægger Pressenævnet til grund, at praktikanten [Praktikant 2] var i praktik hos [Selskab] ApS under sin barsel fra KEA. Hverken hun eller de to andre navngivne praktikanter, [Praktikant 1] og [Praktikant 3], var i praktikophold hos [Selskab] ApS som led i en uddannelse på KEA. [Klager] har derimod tidligere modtaget andre praktikanter fra KEA.
Pressenævnet finder herefter, at Ekstra Bladets omtale fejlagtigt giver indtryk af, at praktikanterne er fra KEA, og at KEA i artiklen ”Skole: Slut med praktikanter hos [Klager]” udtaler sig om de konkrete forhold. På baggrund af Ekstra Bladets omtale har KEA imidlertid besluttet ikke at sende flere praktikanter til [Selskab]. På denne baggrund finder nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere Ekstra Bladets sammenblanding af forholdene for de konkrete praktikanter med ophøret af det overordnede samarbejde mellem KEA og [Selskab] ApS.
Pressenævnet udtaler herefter ikke kritik.

 

Sletning
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, som er offentliggjort i digitale medier, ofte vil være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt, jf. punkt B.8. Medier kan afindeksere, dvs. ændre instruksen til søgemaskiner, så søgemaskiner ophører med at henvise til artiklen, anonymisere, dvs. ændre i artikelteksten så eksempelvis et personnavn anonymiseres, eller helt afpublicere en artikel, dvs. fjerne artiklen fra hjemmesiden.
Under hensyn til, at nævnet ikke udtaler kritik af artiklerne, finder nævnet heller ikke, at Ekstra Bladet skulle have imødekommet anmodningen om at slette artiklen. Nævnet udtaler derfor heller ikke kritik på dette punkt.

 

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 15-70-00858.

Del på sociale medier ved at klikke her: