Sagsnummer: 15-70-00899

Klage over produktionsselskab behandles ikke

23-12-2015

Der var klaget til Pressenævnet over, at et produktionsselskab havde foretaget optagelser af klageren. Et produktionsselskab offentliggør ikke selv optagelser var derfor ikke omfattet af Pressenævnets kompetence. Pressenævnet kan ikke hindre offentliggørelsen af optagelser, og da optagelserne endnu ikke var offentliggjort i et medie, kunne nævnet ikke behandle klagen.

 

Pressenævnets formand udtaler:

 

Pressenævnet træffer afgørelse i klager over medier omfattet af medieansvarsloven. Efter medieansvarslovens § 1 gælder loven for følgende medier:

1. Indenlandske periodiske skrifter, herunder billeder og lignende fremstillinger, der trykkes eller på anden måde mangfoldiggøres.
2. Lyd- og billedprogrammer, der spredes af DR, TV 2/DANMARK A/S, de regionale TV 2-virksomheder og foretagender, der har tilladelse til eller er registrerede til at udøve radio- eller fjernsynsvirksomhed.
3. Tekster, billeder og lydprogrammer, der periodisk udbredes til offentligheden, såfremt de har karakter af en nyhedsformidling, som kan ligestilles med den formidling, der er omfattet af nr. 1 eller 2, jf. dog kravet om anmeldelse i § 8, stk. 1.

STV Productions A/S er et produktionsselskab og producerer udsendelser til tv-stationer. Produktionsselskabet offentliggør ikke selv optagelserne. De påklagede optagelser er efter det oplyste ikke offentliggjort.

Da STV Production A/S ikke er et medie omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, har Pressenævnet ikke kompetence til at behandle klagen. Klagen afvises derfor i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1.
Såfremt produktionsselskabets optagelser offentliggøres, vil Pressenævnet som udgangspunkt kunne behandle en klage over udsendelsen, hvis produktionsselskabets optagelser offentliggøres i et medie, der er omfattet af medieansvarsloven.

Pressenævnet har ikke mulighed for at hindre offentliggørelsen af udsendelsen. Spørgsmålet om, hvorvidt man kan få nedlagt et forbud efter reglerne i retsplejeloven (lovbekendtgørelse nr. 1255 af 16. november 2015), henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence.

 

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 15-70-00899.

Del på sociale medier ved at klikke her: