Sagsnummer: 14-70-00685

Klager var blevet hørt

26-11-2014

Børsen skrev blandt andet artiklen ”Kinesisk partner føler sig misbrugt af [klager]” om, hvorvidt klager havde en aftale med et kinesisk selskab og om usikkerhed omkring klagers salg af andele til solcelleparker. Klager havde fået forelagt kritikken, men ønskede ikke at udtale sig. Pressenævnet kritiserer ikke Børsen.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

 

God presseskik
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte jf. punkt A.1. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende, jf. punkt A.3.

 

Klagepunkt 1
[Klager 1] og [Klager 2] har anført, at [Selskab B] ikke er en del af de 475 solhaver, som [Selskab C] planlagde. Børsen har derimod via aktindsigt hos Billund Kommune fundet, at [Selskab B] har indgået i korrespondancen mellem kommunen og Bech-Bruun på vegne af [Selskab C].
På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for Pressenævnet, kan nævnet ikke tage stilling til, om den pågældende oplysning er korrekt. Udsagnet kan imidlertid ikke i sig selv anses som værende skadeligt for [Klager 1] og [Klager 2].
I prospektet side 10 er det anført, at solcellepanelerne er indkøbt fra [Selskab A]. [Klager 1] har i klagen anført, at købet af solcellepaneler intet har med ansøgningen om offentligt tilskud at gøre, og at den kontrakt om køb af fem anlæg, der omtales i prospektet, er indgået mellem [Selskab D] og en lokal investor. Pressenævnet finder, at det ikke klart fremgår af prospektet, hvem der er aftalepart i den omtalte bindende og uopsigelige kontrakt af 16. februar 2013, og at prospektet ikke nævner en lokal investor som aftalepart. Dermed kan formuleringen af prospektet give anledning til den opfattelse, at den relevante kontrakt er aftalen om levering af solcellepaneler indgået med [Selskab A]. [Klager 1] har ikke ønsket at kommentere på forholdet til [Selskab A], hvilket fremgår af artiklen. Selvom det ikke tydeligt fremgår, at en aftale med [Selskab A] om levering af solcellepaneler skal danne grundlag for ansøgningen om offentlig støtte, finder Pressenævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere, at Børsen har bragt oplysningen.

 

Klagepunkt 2
Det af Børsen bragte citat findes på prospektets side 8. Det forhold, at det sidste led af sætningen fra prospektet ikke medtages i citatet, findes ikke at give grundlag for kritik, idet det andetsteds i artiklen fremgår, at anlægget ifølge prospektet baseres på den lave takst i statsstøtte på 60 øre pr. kWh.

 

Klagepunkt 3
Børsen omtaler spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en bindende og uopsigelig kontrakt mellem [Selskab C] og [Selskab A] om levering af solcellepaneler til [Selskab B], herunder [Projektet]. [Klager 1] har anført, at de i [Prospektet] omtalte kontrakter er indgået mellem [Selskab D] og en lokal inve-stor, og at [Selskab A] ikke er relevant i den forbindelse. Som omtalt ovenfor, fremgår det af prospektet, at solcellepanelerne er indkøbt fra [Selskab A], hvorfor [Selskab A]s kendskab til en sådan aftale om levering af panelerne må opfattes som relevant. Børsens omtale af en eventuel aftale med [Selskab A] har begrænset sig til, hvorvidt der er indgået en bindende aftale mellem [Selskab A] og [Selskab C], og ikke [Selskab D] eller [Selskab B], der er de relevante parter i [Projektet]. Børsen har oplyst, at [Projektet] var en del af de af [Selskab C] oprindeligt planlagte 475 solhaver. Som anført ovenfor til klagepunkt 1 kan Pressenævnet imidlertid ikke tage stilling til, om samarbejdet mellem [Selskab B] og [Selskab D] de facto er en videreførelse af [Selskab C]s planlagte solhaver.
Det er Pressenævnets opfattelse, at det anvendte ordvalg ”lokke” fremstår som en vurdering fra Børsens side. På den baggrund finder nævnet ikke grundlag for at udtale kritik.

 

Klagepunkt 4 og 5
[Klager 1] og [Klager 2] har anført, at den af Børsen omtalte kontrakt mellem [Selskab C] og [Selskab A] intet har med [Projektet] at gøre, samt at [Selskab A] over for både kurator i konkursboet efter [Selskab C] samt over for Børsen har bekræftet, at der foreligger en aftale mellem [Selskab A] og [Selskab C]. Børsen har derimod anført, at [Projektet] indgik i [Selskab C]s solcelleprojekter, og at Børsen fra flere kilder har fået oplyst, at [Selskab A] ikke finder at have indgået en bindende aftale med [Selskab C].
På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for Pressenævnet, kan nævnet ikke tage stilling til, om der er indgået gyldige aftaler mellem [Selskab A] på den ene side og [Selskab C] eller [Selskab D] på den anden side. På baggrund af [Prospektet]s oplysning om, at solcellepanelerne er indkøbt fra [Selskab A], må det imidlertid lægges til grund, at oplysninger om den eventuelle aftale har relevans for dækningen af [Projektet]. Nævnet finder således ikke anledning til at kritisere, at Børsen har omtalt indgåelsen af en aftale med [Selskab A] i relation til [Projektet].
Pressenævnet finder heller ikke i øvrigt anledning til at udtale kritik.

 

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 14-70-00685.

Del på sociale medier ved at klikke her: