Sagsnummer: 11-70-00171

Kritik af Århus Stiftstidende for at udelade væsentlig oplysning om en "ventetidstakst" i København og Randers. Forholdet berigtiget i papirudgaven, men ikke på stiften.dk.

21-12-2011

Klager – Aarhus Taxa – klagede over artiklen ”VI DROPPER DYRE TAXA’ER – SÅ NU STIGER PRISEN” i Århus Stiftstidende og på stiften.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det er Pressenævnets opfattelse, at debatsider, hvor udefrakommende kan skrive uredigerede debatindlæg, ikke er omfattet af medieansvarsloven, idet der ikke er tale om en redigeret envejskommunikation. Kommentarfunktionen på stiften.dk er en sådan uredigeret envejskommunikation, at debatten ikke er omfattet af medieansvarsloven. Denne del af klagen hører således ikke under nævnets kompetence og afvises, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1.
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, jf. punkt A.1.
Pressenævnet finder, at det af prissammenligningerne fremgår hvilke oplysninger, der er medtaget. De bragte oplysninger er således korrekte. Det oplyses imidlertid i artiklen, at København og Randers ”opererer med en starttakst og en ren kilometertakst: Kun antallet af kørte kilometre afgør prisen”. Efter det oplyste er det ikke korrekt, idet der for kørsel i København tillægges en ”ventetidstakst” på 6,25 kroner i minuttet for kørsel under 27,5 kilometer i timen, mens ventetidstaksten i Randers udgør mellem 5,30 og 7,20 kroner i minuttet. Denne oplysning burde have fremgået af avisen den 23. november 2011. Da det ikke var tilfældet, udtaler nævnet kritik af Århus Stiftstidende for at udelade den væsentlige oplysning.
Det følger videre af de vejledende regler, at berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktionens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne får klar mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen, jf. punkt A.7.
Pressenævnet finder, at papiravisen behørigt har berigtiget forholdet i avisen den 24. november 2011 i artiklen ”Kunder betaler ventetid i Københavner-taxa’er”. Nævnet finder derfor ikke grundlag for at pålægge offentliggørelse efter medieansvarsloven § 49 i papirudgivelsen.
Artiklen ”Kunder betaler ventetid i Københavner-taxa’er” er imidlertid ikke bragt på stiften.dk, hvor oplysningerne er bragt i artiklen ”Krisen kradser – taxaprisen stiger”. Da stiften.dk således ikke har berigtiget oplysninger på hjemmesiden, udtaler nævnet herefter kritik af internetavisen for ikke at gøre opmærksom på den manglende oplysning.
Pressenævnet pålægger herefter stiften.dk at offentliggøre et kendelsesresumé. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 11-70-00171.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: