Sagsnummer: 2008-6-0742

Kritik af berlingske.dk for ikke at give klager mulighed for at imødegå kritik. Grundlag for genmæle vedrørende udsagn om “livsfarlige” kostråd. MAL § 38.

31-10-2008

2 klagere – et selskab og en person – klagede over en artikel på berlingske.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at angreb og svar bør, hvor det er rimeligt bringes i sammenhæng og på samme måde, jf. punkt A.4. Pressenævnet finder, at [K2] burde have haft mulighed for at imødegå kritikken i artiklen, og da dette ikke var tilfældet, udtaler nævnet sin kritik af berlingske.dk.
Det følger af medieansvarsloven § 38, at genmælets indhold i alt væsentlige skal være begrænset til de nødvendige faktiske oplysninger, ligesom genmælet af vedkommende massemedie kan kræves udformet af den, der anmoder om genmæle.

[A] fremsendte den 13. august 2008 e-mailen ”klage” til den ansvarshavende redaktør. Nævnet finder, at det af mailen fremgik, at han anmodede om et genmæle (”berigtiget oplysninger”), jf. medieansvarsloven § 36, stk. 1. Da mediet hverken bad klager udforme genmæleteksten, jf. medieansvarsloven § 38, stk. 2, eller afviste anmodningen, jf. medieansvarsloven § 40, stk. 1, behandles anmodningen om genmæle herefter.

I overensstemmelse med medieansvarslovens § 36, stk. 1, skal en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet finder, at artiklen indeholder oplysninger af faktisk karakter, herunder ”begge kvinders kostråd kaldes livsfarlige af eksperter og menes endog at give risiko for kræft og hjertesygdomme”, som er egnet til at påføre klagerne økonomisk eller anden skade af betydning, hvorfor berlingske.dk burde have efterkommet ønsket om genmæle. Oplysningernes rigtighed er ikke underbygget eller dokumenteret i artiklen eller i det materiale, avisen har fremlagt i sagen. Det forhold, at Det Biovidenskabelige Fakultet i pressemeddelelsen af 8. maj 2008 beskriver kostrådene som ”livsfarlige” uden at dokumentere dette, kan ikke føre til et andet resultat. [K1] og [K2] er derfor berettiget til at få bragt et genmæle, jf. medieansvarsloven § 39.

I medfør af medieansvarsloven § 49, jf. lovens § 39, pålægger Pressenævnet pålægger herefter den ansvarshavende redaktør af berlingske.dk at offentliggøre et genmæle.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2008-6-0742.

Del på sociale medier ved at klikke her: