Sagsnummer: 2001-0043

Kritik af Ekstra Bladet. Der var ikke belæg for et enkelt udsagn.

13-12-2001

Klageren anførte, at en række nærmere præciserede udsagn i to indklagede artikler stred mod god presseskik, idet udsagnene indeholdt grundløse og ubeføjede ærekrænkende sigtelser og ringeagtsytringer, som der ikke var belæg for i de faktiske forhold. Nævnet udtalte, at det er nævnets opfattelse, at folkevalgte politikere, blandt andet som et led i vælgernes kontrol, i …

Klageren anførte, at en række nærmere præciserede udsagn i to indklagede artikler stred mod god presseskik, idet udsagnene indeholdt grundløse og ubeføjede ærekrænkende sigtelser og ringeagtsytringer, som der ikke var belæg for i de faktiske forhold. Nævnet udtalte, at det er nævnets opfattelse, at folkevalgte politikere, blandt andet som et led i vælgernes kontrol, i højere grad end personer i almindelighed må tåle kritiske udtalelser og angreb, og at der i forbindelse hermed – og i den politiske debat i øvrigt – består et frisprog, der rækker videre end i mange andre tilfælde. Under henvisning hertil finder nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af bladets offentliggørelse af de påklagede udsagn. Nævnet fandt dog, at der med hensyn til et enkelt udsagn ikke var belæg for dette, og bladet havde derfor handlet i strid med god presseskik. Nævnet udtalte i den anledning sin kritik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0043

Del på sociale medier ved at klikke her: