Sagsnummer: 2008-6-0758

Kritik af Ekstra Bladet og ekstrabladet.dk (behandlet sammen med 2008-6-0764) for at offentliggøre optagelser indhentet med skjult kamera under politikeres studietur. Politikerne var optaget i fritiden. Forkert oplysning om afregning for turen

18-12-2008

Klager – en person – klagede over en artikel i Ekstra Bladet og videoklip på ekstrabladet.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Pressenævnet bemærker, at nævnet på sit plenarmøde den 24. juni 2008 har vedtaget at præcisere sin praksis vedrørende optagelser med skjult kamera således, at det forhold, at en optaget person efterfølgende vælger at kommentere optagelserne, ikke i sig selv anses for at være et indirekte samtykke til offentliggørelse. [K]s efterfølgende kommentering af de skjulte optagelser kan således ikke anses for et samtykke til offentliggørelsen.

Da der ikke er indhentet et efterfølgende samtykke til offentliggørelse af optagelserne følger det af nævnets praksis vedrørende skjult kamera, at offentliggørelsen for det første skal tjene en samfundsmæssig interesse, der klart overstiger hensynet til den eller de personer, der er optaget med skjult kamera. For det andet er det et krav, at den nødvendige journalistiske dokumentation ikke eller kun meget vanskeligt kan skaffes på anden måde.

Det følger også af Pressenævnets praksis, at offentlige personer må tåle en mere nærgående og kritisk omtale end private.
Pressenævnet lægger efter de foreliggende oplysninger til grund, at optagelserne med skjult kamera skete om aftenen på restauranter og pub’er m.v. i tidsrum, hvor kulturudvalgets medlemmer havde fri, og hvor medlemmernes spiritusindtagelse var for egen regning. Nævnet finder, at der som udgangspunkt ikke er samfundsmæssige interesser forbundet med at kunne optage offentlige personers fritidsaktiviteter med skjult kamera, og der er i det foreliggende tilfælde ikke oplyst omstændigheder, som kan føre til, at dette udgangspunkt må fraviges. Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke foreligger oplysninger om, at kulturudvalgets medlemmer er udeblevet fra studieturens officielle programpunkter, eller at medlemmerne har været ude af stand til at følge programpunkterne på forsvarlig måde. Det er heller ikke godtgjort, at den nødvendige journalistiske dokumentation ikke eller kun meget vanskeligt kunne være skaffet på anden måde end ved brug af skjult kamera. Pressenævnet udtaler derfor sin kritik af, at Ekstra Bladet og ekstrabladet.dk offentliggjorde de skjulte optagelser.
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, jf. punkt A.1.

Efter det oplyste lægger Pressenævnet til grund, at studieturen, som blev afholdt i starten af september 2008, oprindelig var budgetteret til 61.500 kr., men at den faktiske udgift blev 45.000 kr. Pressenævnet finder, at Ekstra Bladet og ekstrabladet.dk har omtalt forskellen mellem de to beløb på en sådan måde, at læserne efterlades med et indtryk af, at kommunen har pålagt kulturudvalgets medlemmer selv at betale 16.500 kr. af udgifterne, da man blev bekendt med, at Ekstra Bladet havde været med på turen. Dette er der imidlertid ikke belæg for. Pressenævnet udtaler derfor sin kritik af Ekstra Bladet og ekstrabladet.dk.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af ekstrabladet.dk og Ekstra Bladet at offentliggøre et kendelsesresume.
Pressenævnet bemærker, at nævnet i sin årsberetning for 2005 præciserede praksis vedrørende offentliggørelse på internettet. En kendelse bør bringes i mediet i en periode, der svarer til den tid, i hvilken den påklagede artikel har været bragt, og der bør oprettes et link til kendelsen fra artiklen, hvis denne fortsat bringes på hjemmesiden. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2008-6-0758.

Del på sociale medier ved at klikke her: