Sagsnummer: 2003-0062

Kritik af Ekstra Bladet og mulighed for genmæle. Manglende høring om påstået forsikringssvindel samt forkerte oplysninger.

19-11-2003

Klagerne – et aktieselskab og dets direktør – klagede over bladets artikler, hvor klagerne bl.a. blev beskyldt for forsikringssvindel. Klagerne klagede endvidere over bladets afslag på genmæle. Pressenævnet bemærkede, at udsagnet ”ISP er en videreførelse af SeaEscape, der fik udbetalt forsikringen efter branden på Scandinavian Star” i artiklen den 7. maj 2003 måtte forstås således, …

Klagerne – et aktieselskab og dets direktør – klagede over bladets artikler, hvor klagerne bl.a. blev beskyldt for forsikringssvindel. Klagerne klagede endvidere over bladets afslag på genmæle.
Pressenævnet bemærkede, at udsagnet ”ISP er en videreførelse af SeaEscape, der fik udbetalt forsikringen efter branden på Scandinavian Star” i artiklen den 7. maj 2003 måtte forstås således, at der i selskabet ISP var sket en videreførelse af de aktiviteter, der var foregået i SeaEscape. Som sagen forelå oplyst for nævnet, fandt nævnet ikke, at bladet havde sandsynliggjort, at dette skulle være tilfældet. Klagerne havde derfor krav på genmæle.
Om artiklen den 8. maj 2003 bemærkede nævnet, at det for læseren måtte fremstå således, at de seks omtalte forlis og havarier var blandt de 12 hændelser, som den tidligere ansatte i ISP var klar til at fortælle politiet om, og som – ifølge den tidligere ansatte – havde udløst store forsikringssummer til personkredsen bag SeaEscape og det klagende selskab. Artiklens udsagn måtte her anses at være rettet mod direktøren.
Det var nævnets opfattelse, at formålet med bladets angivelse af de seks forlis og havarier havde været at søge at dokumentere den tidligere ansattes udsagn. Nævnet bemærkede, at bladet havde erkendt, at oplysningerne om branden på Scandinavian Sky var forkerte. For de øvrige fem forlis og havarier fandt nævnet, at det ikke var sandsynliggjort, at direktøren skulle have modtaget store forsikringssummer som følge af disse forlis og havarier. Nævnet fandt, at bladet ved at bringe oplysningerne om de seks forlis og havarier havde handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin kritik. Klagerne havde samtidig krav på genmæle.
Nævnet lagde på baggrund af sagens oplysninger til grund, at klagerne ikke var blevet forelagt oplysningerne i artiklerne den 7.-9. maj 2003. Uanset om bladet på et møde med direktøren i december 2002 måtte have fået den opfattelse, at klagerne ikke ønskede at udtale sig om sagen, fandt nævnet, at bladet henset til oplysningernes karakter burde have efterprøvet oplysningerne ved at forelægge dem for klagerne. Da bladet havde undladt dette, havde bladet handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin kritik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-0062.

Del på sociale medier ved at klikke her: