Sagsnummer: 13-70-00554

Kritik af JydskeVestkysten for ikke indhente overlæges kommentar

20-12-2013

Først skrev Jyllands-Posten en artikel om en overlæge, der ifølge Jyllands-Posten havde brugt offentlige forskningsmidler til at betale privat gæld med. Derefter skrev Berlingske en kort version af artiklen. Den kopierede JydskeVestkysten, men det fritager ikke JydskeVestkysten for enten selv at spørge overlægen, om det var rigtigt, eller at gengive hans svar til Jyllands-Posten. Det gjorde JydskeVestkysten ikke, og derfor får JydskeVestkysten kritik.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
 

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at det følger af medieansvarslovens § 12, at redaktøren er ansvarlig for indholdet af en artikel eller udtalelse, som har været bragt navngiven i et andet massemedie, og som gengives i redaktørens skrift. Det forhold, at artiklen oprindeligt er bragt af Berlingskes Nyhedsbureau, ændrer således ikke JydskeVestkystens ansvar for at overholde god presseskik.

 

Korrekt information og forelæggelse
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare, jf. punkterne A.1 og A.3.

 

Pressenævnet finder, at beskyldningerne om, at [Klager] har betalt en privat gæld på godt 30.000 kroner med offentlige forskningsmidler kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for klager, og oplysningerne har derfor skullet efterprøves i særlig grad, først og fremmest ved forelæggelse for klager.
Nævnet lægger på det foreliggende grundlag til grund, at den bragte artikel er Berlingske Nyhedsbureaus citat-version af en artikel fra Jyllands-Posten den 19. september 2013. Den bragte artikel gengiver ikke [Klager]s kommentarer til Jyllands-Posten, og JydskeVestkysten har ikke selvstændigt forsøgt at indhente [Klager]s kommentar til artiklen.
Pressenævnet udtaler derfor kritik af JydskeVestkysten.
Det forhold, at det af artiklen fremgår, at klager ifølge Jyllands-Posten har tilbagebetalt de godt 30.000 kroner til Glostrup Hospital, kan ikke føre til andet resultat.

 

Rubrikker og underrubrikker
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at overskrifter og mellemrubrikker i form og indhold skal have dækning i den pågældende artikel eller udsendelse. Det samme gælder de såkaldte spisesedler, jf. punkt A.6.

 

JydskeVestkysten har i artiklen ”Læge betalte privat gæld med forskningspenge” omtalt, at [Klager] ifølge Jyllands-Posten har brugt penge fra sin forskningskonto til at betale privat gæld på godt 30.000 kroner. I artiklen fremgår det endvidere, at klagers arbejdsgiver, Glostrup Hospital, har indledt en personalesag mod klager og undersøger, om kontrollen med forskningsmidler skal strammes.
Ordet ”gæld” findes at kunne beskrive en bred vifte af skyldforhold.
På den baggrund finder nævnet, at artiklens rubrik har tilstrækkelig dækning i artiklens indhold.
Pressenævnet udtaler derfor ikke kritik.

 

Oplysninger, der krænker privatlivets fred
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.

 

Pressenævnet finder, at spørgsmålet om, hvorvidt [Klager] har brugt offentlige forskningsmidler til private formål, har klar almen interesse. [Klager] har endvidere i forbindelse med den oprindelige omtale af sagen i Jyllands-Posten udtalt sig til Jyllands-Posten om beskyldningerne.
Nævnet udtaler derfor ikke kritik af JydskeVestkystens omtale af sagen.

 

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af JydskeVestkysten at offentliggøre følgende:

 

”[Rubrik]
Pressenævnet kritiserer JydskeVestkysten
 

[Brødtekst]
I artiklen Læge betalte privat gæld med forskningspenge skriver JydskeVestkysten, at en overlæge på Glostrup Hospital har brugt godt 30.000 kroner fra en offentlig forskningskonto til at betale privat gæld med.
Den beskyldning kan virke skadelig og krænkende på overlægen, og derfor burde JydskeVestkysten have indhentet overlægens kommentar til artiklen, inden den blev bragt, eller givet en dækkende gengivelse af overlægens kommentarer til Jyllands-Posten. Det gjorde JydskeVestkysten ikke.
Derfor får JydskeVestkysten kritik af Pressenævnet.
Hele sagen kan læses på www.pressenaevnet.dk

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 13-70-00554.

Del på sociale medier ved at klikke her: