Sagsnummer: 2009-6-0900

Kritik af nyhedsbureauet Newspaq for ikke at berigtige fejl behørigt. Forelæggelse. Grundlag for genmæle vedr. tilbud om forlig. MAL § 1, nr. 3.

02-12-2009

Klager – et rederi – klagede over artiklen ”Sømænd: En sag om ussel mammon” udsendt af Nyhedsbureauet Newspaq og lagt på newspaq.dk

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det følger af medieansvarsloven § 1, nr. 3, at loven gælder for tekster, billeder og lydprogrammer, der periodisk udbredes til offentligheden, såfremt de har karakter af en nyhedsformidling, som kan ligestilles med den formidling, der er omfattet af nr. 1 eller 2, jf. dog § 8, stk. 1.
Nyhedsbureauet Newspaq A/S har ved e-mail af 28. april 2009 indgivet anmeldelse til Pressenævnet, herunder af newspaq.dk, jf. medieansvarsloven § 8, stk. 1.
Da nyhedstjenesterne Newspaq Arbejdsliv og Newspaq Indland samt newspaq.dks formidling kan sidestilles med nyhedsformidling fra den trykte presse, og det er muligt for såvel medier, erhvervskunder som privatpersoner at tilmelde sig, finder nævnet tjenesterne kan anses for omfattet af medieansvarsloven og derved Pressenævnets kompetence. Sagen realitetsbehandles herefter.
Pressenævnet finder, at oplysningen om, at [K] som del af forhandlergruppen afviste et forlig, som indebar, at sømændene kunne have været frigivet efter tre dage, kan være skadelig, krænkende eller virke agtelsesforringende for klager, hvorfor oplysningen har skullet efterprøves i særlig grad inden offentliggørelse, først og fremmest ved forelæggelse for klager. Da dette ikke er sket, udtaler nævnet sin kritik af nyhedsbureauet.
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktørens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne får mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen, jf. punkt A.7.
Pressenævnet finder, at det af hensyn til nye læsere var hensigtsmæssigt, at Newspaq berigtigede artiklen. Læsere af den oprindelige artikel med fejlen kan imidlertid ikke forventes på ny at klikke ind på artiklen og på den måde blive gjort bekendt med rettelsen. Disse læsere har således ikke fået tilstrækkelig mulighed for at blive opmærksom på rettelsen, som derfor – i tillæg til artiklen med den indarbejdede rettelse – burde have været bragt særskilt på newspaq.dk med samme placering som den oprindelige artikel, ligesom Newspaq burde have gjort modtagerne (abonnenterne) af den fejlagtige artikel opmærksomme på fejlen. Da dette ikke er sket, udtaler nævnet også kritik heraf.
Det følger af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
Pressenævnet finder, at den erkendt forkerte oplysning kan være egnet til at påføre [K] økonomisk eller anden skade af betydning, hvorfor klager er berettiget til at få bragt et genmæle.
I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af nyhedsbureauet Newspaq A/S efter retningslinjerne i lovens § 39 at udsende et kendelsesresumé til abonnenterne samt at offentliggøre resuméet på newspaq.dk. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2009-6-0900.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: